هیأت مدیره دوره هشتم

نام و نام خانوادگی رشته مدرک تحصیلی سمت تماس
حسن مجتبی زاده عمران کارشناسی ارشد
رئیس سازمان
و رئیس هیأت مدیره


نایب رئیس گروه تخصصی عمران
شورای مرکزی
زهره ترابی معماری دکترا نایب رئیس اول
رئیس گروه تخصصی معماری
شورای مرکزی
رامین کیامهر نقشه برداری دکترا (نایب رئیس دوم)
عضو کمیسیون انرژی، استاندارد مصالح و محیط زیست
شورای مرکزی
ابراهیم زاد توت آغاج شهرسازی کارشناسی ارشد دبیر
یداله علی آبادی برق کارشناسی خزانه دار
حمزه علی احمدی نقشه برداری کارشناسی عضو اصلی
قادر باقری عمران کارشناسی ارشد عضو اصلی
فریبرز براتی مکانیک کارشناسی ارشد عضو اصلی
اصغر رسولی عمران دکترا عضواصلی
احد محمدی معماری کارشناسی ارشد عضو اصلی
یحیی نصیرا عمران دکترا عضو اصلینایب رئیس کمیسیون آموزش، پژوهش، آزمون و انتشارات سازمان نظام مهندسی
شورای مرکزی
«مصوبات هیات مدیره  -دوره هشتم»

جلسه هیئت مدیره 01 جلسه هیئت مدیره 28 جلسه هیئت مدیره 44 جلسه هیئت مدیره 59 جلسه هیئت مدیره 74 جلسه هیئت مدیره 89 جلسه هیئت مدیره 104 جلسه هیئت مدیره 119 جلسه هیئت مدیره 134 جلسه هیئت مدیره 149 جلسه هیئت مدیره 164
جلسه هیئت مدیره 02 جلسه هیئت مدیره 29 جلسه هیئت مدیره 45 جلسه هیئت مدیره 60 جلسه هیئت مدیره 75 جلسه هیئت مدیره 90 جلسه هیئت مدیره 105  جلسه هیئت مدیره 120 جلسه هیئت مدیره 135 جلسه هیئت مدیره 150 جلسه هیئت مدیره 165 جلسه هیئت مدیره 179
جلسه هیئت مدیره 03 جلسه هیئت مدیره 30 جلسه هیئت مدیره 46 جلسه هیئت مدیره 61 جلسه هیئت مدیره 76 جلسه هیئت مدیره 91 جلسه هیئت مدیره 106 جلسه هیئت مدیره 121 جلسه هیئت مدیره 136 جلسه هیئت مدیره 151 جلسه هیئت مدیره 166 جلسه هیئت مدیره 180
جلسه هیئت مدیره 04 جلسه هیئت مدیره 31 جلسه هیئت مدیره 47 جلسه هیئت مدیره 62 جلسه هیئت مدیره 77 جلسه هیئت مدیره 92 جلسه هیئت مدیره 107 جلسه هیئت مدیره 122 جلسه هیئت مدیره 137 جلسه هیئت مدیره 152 جلسه هیئت مدیره 167 جلسه هیئت مدیره 181
جلسه هیئت مدیره 05 جلسه هیئت مدیره 32 جلسه هیئت مدیره 48 جلسه هیئت مدیره 63 جلسه هیئت مدیره 78 جلسه هیئت مدیره 93 جلسه هیئت مدیره 108 جلسه هیئت مدیره 123 جلسه هیئت مدیره 138 جلسه هیئت مدیره 153 جلسه هیئت مدیره 168 جلسه هیئت مدیره 182
جلسه هیئت مدیره 06 جلسه هیئت مدیره 33 جلسه هیئت مدیره 49 جلسه هیئت مدیره 64 جلسه هیئت مدیره 79 جلسه هیئت مدیره 94 جلسه هیئت مدیره 109 جلسه هیئت مدیره 124 جلسه هیئت مدیره 139 جلسه هیئت مدیره 154 جلسه هیئت مدیره 169 جلسه هیئت مدیره 183
جلسه هیئت مدیره 07 جلسه هیئت مدیره 34 جلسه هیئت مدیره 50 جلسه هیئت مدیره 65 جلسه هیئت مدیره 80 جلسه هیئت مدیره 95 جلسه هیئت مدیره 110 جلسه هیئت مدیره 125 جلسه هیئت مدیره 140 جلسه هیئت مدیره 155 جلسه هیئت مدیره 170
جلسه هیئت مدیره 08 جلسه هیئت مدیره 35 جلسه هیئت مدیره 51 جلسه هیئت مدیره 66 جلسه هیئت مدیره 81 جلسه هیئت مدیره 96 جلسه هیئت مدیره 111 جلسه هیئت مدیره 126 جلسه هیئت مدیره 141 جلسه هیئت مدیره 156 جلسه هیئت مدیره 171
جلسه هیئت مدیره09 جلسه هیئت مدیره 36 جلسه هیئت مدیره 52 جلسه هیئت مدیره 67 جلسه هیئت مدیره 82 جلسه هیئت مدیره 97 جلسه هیئت مدیره 112 جلسه هیئت مدیره 127 جلسه هیئت مدیره 142 جلسه هیئت مدیره 157 جلسه هیئت مدیره 172
جلسه هیئت مدیره 10 جلسه هیئت مدیره 38 جلسه هیئت مدیره 53 جلسه هیئت مدیره 68 جلسه هیئت مدیره 83 جلسه هیئت مدیره 98 جلسه هیئت مدیره 113 جلسه هیئت مدیره 128 جلسه هیئت مدیره 143 جلسه هیئت مدیره 158 جلسه هیئت مدیره 173
جلسه هیئت مدیره11 جلسه هیئت مدیره 39 جلسه هیئت مدیره 54 جلسه هیئت مدیره 69 جلسه هیئت مدیره 84 جلسه هیئت مدیره 99 جلسه هیئت مدیره 114 جلسه هیئت مدیره 129 جلسه هیئت مدیره 144 جلسه هیئت مدیره 159 جلسه هیئت مدیره 174
جلسه هیئت مدیره 12 جلسه هیئت مدیره 40 جلسه هیئت مدیره 55 جلسه هیئت مدیره 70 جلسه هیئت مدیره 85 جلسه هیئت مدیره 100 جلسه هیئت مدیره 115 جلسه هیئت مدیره 130 جلسه هیئت مدیره 145 جلسه هیئت مدیره 160 جلسه هیئت مدیره 175
جلسه هیئت مدیره 13 جلسه هیئت مدیره 41 جلسه هیئت مدیره 56 جلسه هیئت مدیره 71 جلسه هیئت مدیره 86 جلسه هیئت مدیره 101 جلسه هیئت مدیره 116 جلسه هیئت مدیره 131 جلسه هیئت مدیره 146 جلسه هیئت مدیره 161 جلسه هیئت مدیره 176
جلسه هیئت مدیره 25 جلسه هیئت مدیره 42 جلسه هیئت مدیره 57 جلسه هیئت مدیره 72 جلسه هیئت مدیره 87 جلسه هیئت مدیره 102 جلسه هیئت مدیره 117 جلسه هیئت مدیره 132 جلسه هیئت مدیره 147 جلسه هیئت مدیره 162 جلسه هیئت مدیره 177
جلسه هیئت مدیره 27 جلسه هیئت مدیره 43 جلسه هیئت مدیره 58 جلسه هیئت مدیره 73 جلسه هیئت مدیره 88 جلسه هیئت مدیره 103 جلسه هیئت مدیره 118 جلسه هیئت مدیره 133 جلسه هیئت مدیره 148 جلسه هیئت مدیره 163 جلسه هیئت مدیره 178