کمیسیون تخصصی شهرسازی دوره نهم (سال سوم)

ردیف نام و نام خانوادگی سمت عکس
1 محسن جزءبراتی رئیس
ابوذر جعفری نائب رئیس
3 امیرحسین جزیمق دبیر
4 فاطمه پیری عضو اصلی
5 صمد هاشملو عضو اصلی
«صورتجلسات کمیسیون تخصصی شهرسازی -دوره نهم»

 
دریافت فایل مصوبات-شماره01
دریافت فایل مصوبات-شماره02
دریافت فایل مصوبات-شماره03
دریافت فایل مصوبات-شماره04
دریافت فایل مصوبات-شماره05
دریافت فایل مصوبات-شماره06