مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
اهم وظایف بخش کنترل گازرسانی سازمان نظام مهندسی

واحد کنترل گازرسانی سازمان نظام مهندسی پیروتفاهم نامه شماره 950/450 مورخ 13/5/82 وزارت مسکن و شهرسازی وشرکت ملی گاز ایران و شیوه نامه های ابلاغی مربوطه و مطابق مبحث هفده مقررات ملی ساختمان درامر نظارت بر لوله کشی گازساختمانهای مسکونی وتجاری با فشار 4/1 پوند درحال حاضر با بیش از 130 نفر مهندس ناظر دارای صلاحیت در امر لوله کشی گاز ، تعداد حدود 600 مجری لوله کشی گاز در سطح استان و همچنین درامر نظارت بر لوله کشی گاز موضوع تفاهم نامه شماره 56830/420/400 مورخ 6/11/87 وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت نفت درامر نظارت بر لوله کشی گاز فشار قوی متقاضیان عمده و با تعداد پنج نفر پرسنل در مرکز استان و تعداد سه نفر پرسنل در شهرستان های ابهر و خرمدره فعالیت می نماید .

وظایف اجرائی واحد کنترل گازرسانی در بخش فشار ضعیف
1– مراحل تشکیل پرونده نظارت لوله کشی گاز ساختمانهای مسکونی ،تجاری و... مراجعین متتقاضی اعم ازمالک یا مجری :

الف ) محاسبه تعرفه حق الزحمه نظارت لوله کشی گاز و اعلام به متقاضی .
ب ) تشکیل مرحله اولیه پرونده پس از کنترل فیش واریزی ارائه شده و اخذ مدارک لازم .
پ ) تعیین ناظر با در نظر گرفتن سهمیه مانده ناظرین و محدوده فعالیت ناظرین در مناطق شهری و روستاهای تابعه پیرو هماهنگی با ناظر و اعلام ناظر تعیین شده به مجری لوله کشی گاز .
ج ) بررسی و تعیین تکلیف پرونده هائی که طی مراجعه مالکین ، مجریان یا ناظرین موارد ومشکلات فنی یا اجرائی داشته و اعلام به آنها در جهت مرتفع نمودن مشکلات مربوطه .
چ ) بررسی و کنترل اولیه پرونده های تائید شده و تکمیل آنها و ارجاع به کارشناس واحد جهت کنترل فنی طبق مبحث هفده مقررات ملی ساختمان و عودت نقشه های دارای ایراد به مجری جهت رفع ایرادات و ارائه مجدد به واحد و کنترل مجددمبالغ واریزی با توجه به تغییرات و افزایش مصارف با توجه به کنتور گاز مورد نیاز .
ح ) صدور نامه معرفی به شرکت گاز جهت مراحل اشتراک و نصب کنتور .
خ )درخواست واریز مبلغ حق الزحمه نظارت به حساب مهندس ناظراز سوی واحد مالی .

2 – مراحل کارها ی در ارتباط با شهرستانهای ابهر و خرمدره :
الف) دریافت لیست کارکرد و فیشهای واریز ناظرین لوله کشی گاز ارسالی ابهر و خرمدره .
ب) ثبت فیش های واریزی در امور مالی واحد .
ج) تهیه لیست کارکرد کل ناظرین در سطح استان .
چ) اعلام لیست کارکرد ناظرین به امور مالی سازمان جهت اعلام به شرکت بیمه طرف قرارداد جهت بیمه مسئولیت حرفه ای ناظرین .
3 – درخواست اعزام ناظرین عالی سازمان به مناطق و شهرستانها و روستاها در سطح استان :
الف ) جهت شناسائی مجریانی که بدون مجوز و یا در مناطق اعلام نشده از سوی شرکت گاز فعالیت می نمایند .
ب ) بررسی و کنترل نحوه عملکرد مجریان و ناظرین در رابطه با پرونده های تائید شده .

4 – دریافت وبررسی مدارک ناظرین حائز شرایط متقاضی نظارت لوله کشی گاز ومعرفی به مربی جهت کارآموزی
و بررسی گزارش کارآموزی ارائه شده و معرفی کارآموز پس از طی مراحل مذکور جهت درج صلاحیت نظارت لوله کشی
گاز در پروانه .

5 – دریافت وبررسی مدارک متقاضیان مجری گری لوله کشی گاز جهت صدور مجوز مربوطه .


وظایف اجرائی واحد کنترل گازرسانی در بخش فشار قوی

مراحل تشکیل پرونده نظارت لوله کشی گاز متقاضیان عمده ساختمانهای مسکونی ،تجاری :
الف )دریافت پیمان فروش و قرارداد مجری دارای صلاحیت با متقاضی و تعیین حق الزحمه نظارت مطابق دستورالعملها صادره .
ب )دریافت فیش واریزی حق الزحمه ناظر و تعیین ناظر .
ج )دریافت مدارک و نقشه های تائید شده .
چ ) صدور و ارائه تائیدیه گازرسانی جهت ارائه به شرکت گاز جهت تحویل و نصب کنتور و تجهیزات مربوطه .

پرسنل واحد کنترل گازرسانی سازمان نظام مهندسی استان زنجان
ردیف نام و نام خانوادگی سمت
ایمیل
1 اباذر محرمی مسئول ارجاع کار و کنترل ظرفیت
مهندسان ناظر گاز
113داخلی-33772210
2 علیرضا حبشی کارشناس گازرسانی 111داخلی-33772210
3 کامبیز حدیدیان کارشناس گازرسانی 118داخلی-33772210
4 سید مهدی حسینی کارمند اداری 215داخلی-33772210

فرم درخواست درج صلاحیت گاز
فرم درخواستصلاحیت گاز فشار قوی

درخواست شرکت گاز جهت جلوگیری از ادامه فعالیت مجریان و ناظرین گاز متخلف

فرم گزارش مصالح مصرفی در لوله کشی گاز
نامه شرکت گاز در خصوص معاف بودن مساجد وحسینیه ها وعدم معافیت مغازه های آنها
نامه شورای مرکزی در خصوص استفاده از تجهیزات استاندارد
نامه اداره استاندارد در خصوص استفاده از اتصلات گازرسانی استاندارد 
راهنمای تشکیل پرونده نظارت لوله کشی گاز توسط مجریان و پرداخت مالی به صورت اینترنتی 
نامه اداره گاز در خصوص بست لوله محل نصب کنتور گاز و رگلاتور
دوره آموزشی تربیت مدرس گاز فشار قوی
نامه شورای مرکزی در خصوص استفاده از شیر قطع کن جریان اضافی گاز
 الزام اصلاح و یا انتقال دودکش ساختمانهای مجاور ، ساختمانهای بلند مرتبه جهت از جلوگیری از حوادث گاز ​
نامه شرکت گاز در خصوص تفکیک یک یا چند واحد از اشتراکهای تجمیعی

 

مدیران واحد گازرسانی از بدو فعالیت واحد

 
 

ردیف
نام و نام خانوادگی سمت شروع فعالیت خاتمه فعالیت
1 مهندس سید زهیر ترابی مدیر واحد کنترل گازرسانی 1/10/1382 19/10/1390
2 مهندس مجید اسماعیلی مدیر واحد کنترل گازرسانی 6/11/1390 1/10/1391
3 مهندس علیرضا حبشی سرپرست واحد کنترل گازرسانی 1/10/1391 15/11/1391
4 مهندس کریم هوشمندان مدیر واحد کنترل گازرسانی 15/11/1391 08/06/1393
5 مهندس مجید اسماعیلی مدیریت واحد تاسیسات 08/06/1393 تا کنون

29 آبان 1392 32369
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2020