مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
اهم وظایف بخش کنترل گازرسانی سازمان نظام مهندسی

واحد کنترل گازرسانی سازمان نظام مهندسی پیروتفاهم نامه شماره 950/450 مورخ 13/5/82 وزارت مسکن و شهرسازی وشرکت ملی گاز ایران و شیوه نامه های ابلاغی مربوطه و مطابق مبحث هفده مقررات ملی ساختمان درامر نظارت بر لوله کشی گازساختمانهای مسکونی وتجاری با فشار 4/1 پوند درحال حاضر با بیش از 130 نفر مهندس ناظر دارای صلاحیت در امر لوله کشی گاز ، تعداد حدود 600 مجری لوله کشی گاز در سطح استان و همچنین درامر نظارت بر لوله کشی گاز موضوع تفاهم نامه شماره 56830/420/400 مورخ 6/11/87 وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت نفت درامر نظارت بر لوله کشی گاز فشار قوی متقاضیان عمده و با تعداد پنج نفر پرسنل در مرکز استان و تعداد سه نفر پرسنل در شهرستان های ابهر و خرمدره فعالیت می نماید .

وظایف اجرائی واحد کنترل گازرسانی در بخش فشار ضعیف
1– مراحل تشکیل پرونده نظارت لوله کشی گاز ساختمانهای مسکونی ،تجاری و... مراجعین متتقاضی اعم ازمالک یا مجری :

الف ) محاسبه تعرفه حق الزحمه نظارت لوله کشی گاز و اعلام به متقاضی .
ب ) تشکیل مرحله اولیه پرونده پس از کنترل فیش واریزی ارائه شده و اخذ مدارک لازم .
پ ) تعیین ناظر با در نظر گرفتن سهمیه مانده ناظرین و محدوده فعالیت ناظرین در مناطق شهری و روستاهای تابعه پیرو هماهنگی با ناظر و اعلام ناظر تعیین شده به مجری لوله کشی گاز .
ج ) بررسی و تعیین تکلیف پرونده هائی که طی مراجعه مالکین ، مجریان یا ناظرین موارد ومشکلات فنی یا اجرائی داشته و اعلام به آنها در جهت مرتفع نمودن مشکلات مربوطه .
چ ) بررسی و کنترل اولیه پرونده های تائید شده و تکمیل آنها و ارجاع به کارشناس واحد جهت کنترل فنی طبق مبحث هفده مقررات ملی ساختمان و عودت نقشه های دارای ایراد به مجری جهت رفع ایرادات و ارائه مجدد به واحد و کنترل مجددمبالغ واریزی با توجه به تغییرات و افزایش مصارف با توجه به کنتور گاز مورد نیاز .
ح ) صدور نامه معرفی به شرکت گاز جهت مراحل اشتراک و نصب کنتور .
خ )درخواست واریز مبلغ حق الزحمه نظارت به حساب مهندس ناظراز سوی واحد مالی .

2 – مراحل کارها ی در ارتباط با شهرستانهای ابهر و خرمدره :
الف) دریافت لیست کارکرد و فیشهای واریز ناظرین لوله کشی گاز ارسالی ابهر و خرمدره .
ب) ثبت فیش های واریزی در امور مالی واحد .
ج) تهیه لیست کارکرد کل ناظرین در سطح استان .
چ) اعلام لیست کارکرد ناظرین به امور مالی سازمان جهت اعلام به شرکت بیمه طرف قرارداد جهت بیمه مسئولیت حرفه ای ناظرین .
3 – درخواست اعزام ناظرین عالی سازمان به مناطق و شهرستانها و روستاها در سطح استان :
الف ) جهت شناسائی مجریانی که بدون مجوز و یا در مناطق اعلام نشده از سوی شرکت گاز فعالیت می نمایند .
ب ) بررسی و کنترل نحوه عملکرد مجریان و ناظرین در رابطه با پرونده های تائید شده .

4 – دریافت وبررسی مدارک ناظرین حائز شرایط متقاضی نظارت لوله کشی گاز ومعرفی به مربی جهت کارآموزی
و بررسی گزارش کارآموزی ارائه شده و معرفی کارآموز پس از طی مراحل مذکور جهت درج صلاحیت نظارت لوله کشی
گاز در پروانه .

5 – دریافت وبررسی مدارک متقاضیان مجری گری لوله کشی گاز جهت صدور مجوز مربوطه .


وظایف اجرائی واحد کنترل گازرسانی در بخش فشار قوی

مراحل تشکیل پرونده نظارت لوله کشی گاز متقاضیان عمده ساختمانهای مسکونی ،تجاری :
الف )دریافت پیمان فروش و قرارداد مجری دارای صلاحیت با متقاضی و تعیین حق الزحمه نظارت مطابق دستورالعملها صادره .
ب )دریافت فیش واریزی حق الزحمه ناظر و تعیین ناظر .
ج )دریافت مدارک و نقشه های تائید شده .
چ ) صدور و ارائه تائیدیه گازرسانی جهت ارائه به شرکت گاز جهت تحویل و نصب کنتور و تجهیزات مربوطه .


پرسنل واحد کنترل گازرسانی سازمان نظام مهندسی استان زنجان
ردیف نام و نام خانوادگی سمت
ایمیل
1 اباذر محرمی مسئول ارجاع کار و کنترل ظرفیت
مهندسان ناظر گاز
113داخلی-33772210
2 علیرضا حبشی کارشناس گازرسانی 111داخلی-33772210
3 کامبیز حدیدیان کارشناس گازرسانی 118داخلی-33772210
4 سید مهدی حسینی کارمند اداری 215داخلی-33772210

فرم درخواست درج صلاحیت گاز
فرم درخواستصلاحیت گاز فشار قوی
مدیران واحد گازرسانی از بدو فعالیت واحد


ردیف
نام و نام خانوادگی سمت شروع فعالیت خاتمه فعالیت
1 مهندس سید زهیر ترابی مدیر واحد کنترل گازرسانی 1/10/1382 19/10/1390
2 مهندس مجید اسماعیلی مدیر واحد کنترل گازرسانی 6/11/1390 1/10/1391
3 مهندس علیرضا حبشی سرپرست واحد کنترل گازرسانی 1/10/1391 15/11/1391
4 مهندس کریم هوشمندان مدیر واحد کنترل گازرسانی 15/11/1391 08/06/1393
5 مهندس مجید اسماعیلی مدیریت واحد تاسیسات 08/06/1393 تا کنون

29 آبان 1392 18830
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2018