حق الزحمه خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

حق الزحمه کروکی تهیه نقشه تفکیک آپارتمان
حق الزحمۀ کروکی تهیه نقشه تفکیک آپارتمان و پایان کار شهرداری (اجرا ازتاریخ 1398/11/16)
 
حق الزحمه خدمات آزمایشگاهی آزمایشات بتن
حق الزحمۀ خدمات آزمایشگاهی آزمایشات بتن (اجرا ازتاریخ 1399/02/01)
حق الزحمه خدمات آزمایشگاهی آزمایشات ژئوتکنیک
حق الزحمۀ خدمات آزمایشگاهی  آزمایشات ژئوتکنیک(اجرا ازتاریخ 1399/02/01)
حق الزحمه کارشناسی مادۀ 27
حق الزحمۀ کارشناسی مادۀ 27 (اجرا ازتاریخ 1399/02/01)

    
حق الزحمه قرارداد اجرای ساختمان بصورت پیمان مدیریت برای سازندگان حقیقی و حقوقی
حق الزحمه قرارداد اجرای ساختمان بصورت پیمان مدیریت برای سازندگان حقیقی و حقوقی(اجرا ازتاریخ 1399/02/01)
  • 14 اردیبهشت 1391
  • مدير سايت
  • 131206
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2022