حق الزحمه خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

حق الزحمه خدمات مهندسی

​حق الزحمۀ خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان (اجراازتاریخ 1397/10/01)
​حق الزحمۀ خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان (اجراازتاریخ 1396/03/01)
حق الزحمۀ خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان (اجراازتاریخ 1395/07/01)

حق الزحمۀ خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان (اجراازتاریخ 1394/04/01)

حق الزحمۀ خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان (اجراازتاریخ 1393/01/01)
حق الزحمۀ خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان (اجراازتاریخ 1392/03/01)
حق الزحمۀ خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان (اجراازتاریخ 1391/07/15)
حق الزحمۀ خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 1391
حق الزحمۀ خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 1391


حق الزحمۀ خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان شهرستانهای دارای نمایندگی  (اجراازتاریخ 1396/03/01) بجز شهرستان خرم دره 

حق الزحمۀ خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان شهرستانهای دارای نمایندگی
(اجراازتاریخ 1396/03/01)

حق الزحمۀ خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان شهرستانهای دارای رابط   (اجرا ازتاریخ 1396/03/01)

حق الزحمۀ خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان شهرهای دارای رابط​حق الزحمۀ قرارداد اجرای ساختمان بصورت پیمان مدیریت برای سازندگان حقیقی و حقوقی (اجراازتاریخ 10/01 /1397)
حق الزحمۀ قرارداد اجرای ساختمان بصورت پیمان مدیریت برای سازندگان حقیقی و حقوقی (اجراازتاریخ 03/01 /1396)

حق الزحمۀ قرارداد اجرای ساختمان بصورت پیمان مدیریت برای سازندگان حقیقی و حقوقی (اجراازتاریخ 04/01 /1394)
حق الزحمۀ قرارداد اجرای ساختمان بصورت پیمان مدیریت برای سازندگان حقیقی و حقوقی (اجراازتاریخ 01/01 /1393)

حق الزحمۀ قرارداد اجرای ساختمان بصورت پیمان مدیریت برای سازندگان حقیقی و حقوقی (اجراازتاریخ 01/03 /1392)


حق الزحمۀ تهیه پلان کد (کروکی مسطحاتی و توپوگرافی) در شهرستان زنجان (اجرا ازتاریخ 1397/10/01)
حق الزحمۀ تهیه پلان کد (کروکی مسطحاتی و توپوگرافی) در شهرستان زنجان (اجرا ازتاریخ 1396/03/01)

حق الزحمۀ تهیه پلان کد (کروکی مسطحاتی و توپوگرافی) در شهرستانهای ابهر ، خرمدره و خدابنده (اجرا ازتاریخ 1396/03/01)
حق الزحمۀ تهیه پلان کد (کروکی مسطحاتی و توپوگرافی) (اجراازتاریخ 1394/04/01)
حق الزحمۀ تهیه پلان کد (کروکی مسطحاتی و توپوگرافی) (اجراازتاریخ 1392/03/01)


حق الزحمۀ کروکی تهیه نقشه تفکیک آپارتمان و پایان کار شهرداری (اجرا ازتاریخ 1397/10/01)
حق الزحمۀ کروکی تهیه نقشه تفکیک آپارتمان و پایان کار شهرداری (اجرا ازتاریخ 1396/03/01)

حق الزحمۀ کروکی تهیه نقشه تفکیک آپارتمان و پایان کار شهرداری (اجرا ازتاریخ 1394/04/01)
حق الزحمۀ کروکی ثبتی (اجراازتاریخ 03/01/ 1392)
حق الزحمۀ خدمات آزمایشگاهی آزمایشات بتن (اجرا ازتاریخ 1397/10/01)
حق الزحمۀ خدمات آزمایشگاهی آزمایشات بتن (اجرا ازتاریخ 1396/04/01)

حق الزحمۀ خدمات آزمایشگاهی آزمایشات بتن (اجرا ازتاریخ 1394/04/01)
حق الزحمۀ خدمات آزمایشگاهی آزمایشات بتن (اجرا ازتاریخ 1393/01/01)حق الزحمۀ خدمات آزمایشگاهی  آزمایشات ژئوتکنیک(اجرا ازتاریخ 1397/10/01)
حق الزحمۀ خدمات آزمایشگاهی آزمایشات ژئوتکنیک (اجرا ازتاریخ 1396/03/01)

حق الزحمۀ خدمات آزمایشگاهی آزمایشات ژئوتکنیک (اجراازتاریخ 1394/06/01)


حق الزحمۀ کارشناسی مادۀ 27 (اجرا ازتاریخ 1397/10/01)
حق الزحمۀ کارشناسی مادۀ 27 (اجرا ازتاریخ 1396/03/01)

حق الزحمۀ کارشناسی مادۀ 27 (اجراازتاریخ 1394/04/01)
حق الزحمۀ کارشناسی مادۀ 27 (اجراازتاریخ 1393/01/01)
حق الزحمۀ کارشناسی مادۀ 27 (اجراازتاریخ 1392/03/01)

​حق الزحمۀ تهیه نقشه های شهرسازی(اجرا ازتاریخ 1397/10/01)
حق الزحمۀ تهیه نقشه های شهرسازی(اجرا ازتاریخ 1396/03/01)

حق الزحمۀ تهیه نقشه های شهرسازی(اجراازتاریخ 1394/04/01)
حق الزحمۀ تهیه نقشه های شهرسازی

​حق الزحمه خدمات کنترل گازرسانی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان از مورخ 97/10/01


حق الزحمه بازرسی لوله کشی گاز ساختمانهای مسکونی و تجاری استان زنجان از مورخ 96/03/01حق الزحمۀ نظارت بر نصب انشعاب آب (اجرا ازتاریخ 1397/10/01) 
  • 14 اردیبهشت 1391
  • مدير سايت
  • 100566
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2020