حق الزحمه خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

جهت دریافت  فرم مورد نظر کلیک نمایید.
حق الزحمه خدمات مهندسی
حق الزحمۀ خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان (اجراازتاریخ 1399/02/01)
حق الزحمه کروکی تهیه نقشه تفکیک آپارتمان
حق الزحمۀ کروکی تهیه نقشه تفکیک آپارتمان و پایان کار شهرداری (اجرا ازتاریخ 1398/11/16)
 
حق الزحمه خدمات آزمایشگاهی آزمایشات بتن
حق الزحمۀ خدمات آزمایشگاهی آزمایشات بتن (اجرا ازتاریخ 1399/02/01)
حق الزحمه خدمات آزمایشگاهی آزمایشات ژئوتکنیک
حق الزحمۀ خدمات آزمایشگاهی  آزمایشات ژئوتکنیک(اجرا ازتاریخ 1399/02/01)
حق الزحمه کارشناسی مادۀ 27
حق الزحمۀ کارشناسی مادۀ 27 (اجرا ازتاریخ 1399/02/01)

    
حق الزحمه قرارداد اجرای ساختمان بصورت پیمان مدیریت برای سازندگان حقیقی و حقوقی
حق الزحمه قرارداد اجرای ساختمان بصورت پیمان مدیریت برای سازندگان حقیقی و حقوقی(اجرا ازتاریخ 1399/02/01)
  • 14 اردیبهشت 1391
  • مدير سايت
  • 122102
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2022