رعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاه و ساختمانهای پیرامون آن و همچنین رعایت مسایل زیست محیطی کارگاه در اجرای ساختمان(از وظایف مجریان) می باشد.

از وظایف مجریان ساختمان: رعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاه و ساختمانهای پیرامون آن و همچنین رعایت مسایل زیست محیطی کارگاه در اجرای ساختمان  می باشد.
  • 08 تیر 1399
  • 926
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2022