سازمان نظام مهندسی نقشی در برگزاری آزمون ورود به حرفه ندارد

در صقحه 11 پیوست نامه شماره 74845/420/90 مورخ 90/07/27 مدیر کل محترم امور مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی که برای مدیران کل مسکن و شهرسازی کشور ارسال شده، عنوان گردیده است:

ارکان و شرح وظایف ارکان برگزار کننده آزمون ورود به حرفه مهندسان مورخ 3 و 4 آذرماه 90
برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان در هر استان توسط ارکان اجرایی و نظارتی زیر انجام خواهد گرفت:
1- رکن اجرایی: سازمان سنجش
2- رکن نظارتی: اداره کل
3- سازمان استان

البته در مندرجات دستورالعمل منظم به نامه فوق الذکر قبلا تعریف شده که منظور از اداره کل، اداره کل مسکن و شهرسازی و منظور از سازمان استان، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان است. مشهود است که سازمان نظام مهندسی (که نه رکن اجرایی است و نه رکن نظارتی) در برگزاری آزمون ورود به حرفه نقشی نخواهد داشت.

  • 15 آبان 1390
  • 3736
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2021