مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
وظايف واختيارات بازرس به شرح ذیل می باشد :

اظهار نظردرباره صحت ودرستی صورت دارايي ها وصورت حساب دوره عملکرد وترازنامه ای که هيات مديره برای ارائه به مجمع عمومی تهيه نموده است و تهيه گزارش وتسليم آن به هيات مديره حداقل 15روزقبل ازتشکيل مجمع عمومی .

اظهار نظر درباره صحت مطالب وگزارشهاواطلاعاتی که هيات مديره برای ارائه به مجمع عمومی تنظيم نموده است .

بازرسان بايد اطمينان حاصل نمايند اقدامات وعملکرد هيات مديره درحدودقانون وآئين نامه های اجرايی آن بوده وحق اعضادرحدودی که قانون وآئين نامه های آن تعيين کرده بطور يکسان رعايت شده باشد ودرصورتی که هيات مديره تخلف ياتخطی ازقانون وآئين نامه داشته ويااطلاعاتی برخلاف حقيقت دراختيار مجمع عمومی قراردهند بازرس يابازرسان مکلفند که مجمع عمومی راازآن آگاه نمايند.

بازرس يابازرسان با اطلاع هيات مديره حق دارنددرهرموقع هرگونه رسيدگی وبازرسی لازم راانجام داده واسناد ومدارک واطلاعات مربوط به نظام مهندسی استان راازهيات مديره مطالعه کرده ومورد رسيدگی قراردهنداين رسيدگی نبايد به گونه ای باشد که موجب وقفه درعمليات جاری شود .

بازرس يا بازرسان می توانند به مسئوليت خود درانجام وظايفی که برعهده دارندازنظر کارشناسان استفاده کنند مشروط براينکه آنها را ازقبل بطوررسمی وکتبی به نظام مهندسی استان معرفی کرده باشند اين کارشناسان درموارد وحدودی که بازرس يا بازرسان تعيين می کنند مانند خودبازرس حق هرگونه تحقيق ورسيدگی را خواهند داشت.
28 آذر 1392 مدير سايت 2126
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2019