پیامهای تسلیتبازگشت همه به سوی اوست
جناب آقای مهندس مجید اسماعیلی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدرگرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.
به اطلاع اعضای محترم سازمان می رساند مراسم تشیع و ترحیم ایشان روز سه شنبه مورخ 99/05/14 راس ساعت 11 در بهشت زهرا برگزار خواهد شد.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان13-05-99

بازگشت همه به سوی اوست
جناب آقای مهندس عبداله تیموری

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت برادرگرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان11-05-99
بازگشت همه به سوی اوست
جناب آقای مهندس جزیاری

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت برادرگرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان28-04-99
بازگشت همه به سوی اوست
خانواده محترم مهندس نادی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  آقای مهندس منصور نادی عضو محترم سازمان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.


بازگشت همه به سوی اوست
جناب آقای دکتر یحیی نصیرا
عضو محترم هیئت مدیره سازمان

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.
به اطلاع اعضای محترم سازمان می رساند مراسم
تشیع و ترحیم ایشان  روز یکشنبه مورخ 99/04/22 راس ساعت 11 در بهشت زهرا برگزار خواهد شد.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان21-04-99


بازگشت همه به سوی اوست
جناب آقایان دکتر ابراهیم باقری و مهندس فرهاد باقری

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  مادر گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.
به اطلاع اعضای محترم سازمان می رساند مراسم تششیع و ترحیم ایشان  روز دوشنبه مورخ 99/04/16 راس ساعت12 در بهشت زهرا برگزار خواهد شد.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان16-04-99
بازگشت همه به سوی اوست
سرکار خانم مهندس مهری بیات زاده

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر  گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان11-04-99
بازگشت همه به سوی اوست
خانواده محترم مهندس نادی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  آقای مهندس منصور نادی عضو محترم سازمان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.
به اطلاع اعضای محترم سازمان می رساند مراسم تششیع و ترحیم ایشان  روز جمعه مورخ 99/03/23 راس ساعت17 در بهشت زهرا برگزار خواهد شد.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان23-03-99
بازگشت همه به سوی اوست
جناب آقای مهندس فردین رومی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر  گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.
به اطلاع اعضای محترم سازمان می رساند مراسم تشییع آن مرحوم روز شنبه مورخ 99/03/17  راس ساعت14 در محل بهشت زهرا، جنب شهرک صنعتی،  برگزار خواهد شد .

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان17-03-99
بازگشت همه به سوی اوست
جناب آقای مهندس محمد حسین کردلو

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر  گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان10-03-99
بازگشت همه به سوی اوست
همکار ارجمند سرکار خانم علی آبادی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر  بزرگ گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان24-02-99
​​
بازگشت همه به سوی اوست
جناب آقای مهندس ابراهیم علی آبادی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر  گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان24-02-99
بازگشت همه به سوی اوست
جناب آقای مهندس علی فراز و  آقای مهندس عادل فراز

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر  گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان22-02-99
بازگشت همه به سوی اوست
جناب آقای مهندس جمال الدین شکرائی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر  گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان22-02-99
بازگشت همه به سوی اوست
جناب آقای مهندس جوادمقدمی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر  گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان15-02-99
بازگشت همه به سوی اوست
جناب آقای مهندس کریم میرزاپور

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر  بزرگ گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجا01-02-99
بازگشت همه به سوی اوست
جناب آقای دکتر سعید فضلی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر  گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان26-01-99
بازگشت همه به سوی اوست
جناب آقای مهندس سینا آقاجانیان و سرکار خانم مهندس لاچین آقاجانیان

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  برادر گرامیتان  (مهندس سهند آقاجانیان) را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان23-01-99


بازگشت همه به سوی اوست

سرکار خانم مهندس زهرا پیرویان
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  مادرگرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان06-01-99


بازگشت همه به سوی اوست
جناب آقای دکتر رامین کیامهر

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  مادرگرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان24-12-98بازگشت همه به سوی اوست
جناب آقای مهندس محسن جزبراتی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر  گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.
به اطلاع اعضای محترم سازمان می رساند مراسم تشییع آن مرحوم روز یکشنبه مورخ 98/12/18  راس ساعت14 در محل بهشت زهرا، جنب شهرک صنعتی، برگزار خواهد شد .
به اطلاع اعضای محترم سازمان می رساند مجلس ترحیم و شب هفت آن مرحوم روز دوشنبه مورخ 98/12/19 از ساعت 14:30 الی  16:30 در مسجد النبی واقع در خیابان فاتح برگزار خواهد شد .

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان18-12-98  


بازگشت همه به سوی اوست
جناب آقای مهندس امیر حسین محمودی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  برادر گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

به اطلاع اعضای محترم سازمان می رساند مجلس ترحیم و شب هفت آن مرحوم روز شنبه مورخ 98/12/10از ساعت 3 الی  5 در مسجد الهادی  واقع در اعتمادیه برگزار خواهد شد .

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان10-12-98


بازگشت همه به سوی اوست
جناب آقای مهندس علی اکبر غفاری

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

به اطلاع اعضای محترم سازمان می رساند مجلس ترحیم و شب هفت آن مرحوم روز جمعه  مورخ 98/12/09   از ساعت 10  الی 11:30 در مسجد یری بالا واقع در سعدی جنوبی روبروی مسجد آقا کاظم  برگزار خواهد شد .

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان8-12-98


بازگشت همه به سوی اوست
جناب آقای مهندس جلال داداشی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  پدر  گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان05-12-98​


بازگشت همه به سوی اوست
جناب آقای مهندس  داریوش دائم

با نهایت تاسف و تاثر مصیبت وارده  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 30-11-98


بازگشت همه به سوی اوست
جناب آقای مهندس فرشید و آقای مهندس افشین نجفی نیا

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  پدر  گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.
به اطلاع اعضای محترم سازمان می رساند مجلس ترحیم و شب هفت آن مرحوم روز شنبه مورخ 98/11/26   از ساعت  14:30  الی 16:30 در مسجدقبا  واقع در شهرک کارمندان برگزار خواهد شد .

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان26-11-98


بازگشت همه به سوی اوست
جناب آقای مهندس غدیراله نوری و آقای مهندس روح الله همتی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  پدر  مقام و مادرمقام گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومین رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.
به اطلاع اعضای محترم سازمان می رساند مجلس ترحیم   آن مرحومین روز  دوشنبه مورخ 98/11/21   از ساعت  14:30  الی 16 در مسجدالهادی  واقع در اعتمادیه برگزار خواهد شد .

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان21-11-98


بازگشت همه به سوی اوست
جناب آقای مهندس  حمید اخوان

با نهایت تاسف و تاثر سالگرد  درگذشت  مادر گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.
به اطلاع اعضای محترم سازمان می رساند مجلس سالگرد آن مرحومه روز چهارشنبه مورخ 98/11/9  از ساعت 14:30 الی 16:30 در مسجد آیت اله دستغیب  واقع در دروازه ارک   برگزار خواهد شد .

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 07-11-98


بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس  علی تابان (قره بقلو)

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  مادر گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.
به اطلاع اعضای محترم سازمان می رساند مراسم تشییع آن مرحومه روز  شنبه مورخ 98/11/5  از ساعت15:30  از مقابل درب منزل ایشان واقع در شهرک کارمندان خ دهم شرقی قطعه 236  بطرف مزار پایین ،برگزار خواهد شد .
مراسم ترحیم  آن مرحومه روز  یکشنبه مورخ 98/11/6  از ساعت14:30  الی 16:30 در مسجد امام رضا  واقع در اراضی پایین کوه -خ میثاق 13  برگزار خواهد شد .

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان5-11-98


بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقایان مهندس  مسعود و مهدی اکبری

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  مادر گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.
به اطلاع اعضای محترم سازمان می رساند مراسم شام غریبان  آن مرحومه روز  شنبه مورخ 98/11/5  بعد از نماز مغرب و عشا در مسجد آیت اله دستغیب واقع در دروازه ارک برگزار خواهد شد .
مراسم ترحیم  آن مرحومه روز  یکشنبه مورخ 98/11/6  از ساعت14 الی 16 در مسجد آیت اله دستغیب  واقع در دروازه ارک برگزار خواهد شد .

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 5-11-98


بازگشت همه به سوی اوست
جناب آقای مهندس  یحیی طالب نیا 

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  پدر  مقام گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.
به اطلاع اعضای محترم سازمان می رساند مراسم شب هفت  آن مرحوم روز پنج شنبه مورخ 98/11/3   از ساعت 14الی 15:30 در مسجدالهادی  واقع در اعتمادیه برگزار خواهد شد .

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 2-11-98


بازگشت همه به سوی اوست
جناب آقای مهندس  رسول عباسی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  پدر گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.
به اطلاع اعضای محترم سازمان می رساند مراسم شب هفت  آن مرحوم روز پنج شنبه مورخ 98/11/3   از ساعت 14الی 15:30 در مسجدالهادی  واقع در اعتمادیه برگزار خواهد شد .

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 2-11-98


بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس  مهدی ثبوتی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  مادر گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.
به اطلاع اعضای محترم سازمان می رساند مجلس ترحیم و شب هفت آن مرحومه روز چهارشنبه مورخ 98/10/18  از ساعت 14:30 الی 16:30 در مسجدجامع (سید)   واقع در سبزه میدان  برگزار خواهد شد .

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 17-10-98


بازگشت همه به سوی اوست
جناب آقای مهندس  هادی رضایی برندق 

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  پدر گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.
به اطلاع اعضای محترم سازمان می رساند مراسم یادبود آن مرحوم روز جمعه مورخ 98/10/20   از ساعت 10 الی 12 صبح  در مسجدامام جعفر صادق (ع) واقع در انصاریه برگزار خواهد شد .

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 16-10-98


بازگشت همه به سوی اوست
جناب آقای مهندس  پیمان فرامرزی 

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  پدر گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.
به اطلاع اعضای محترم سازمان می رساند مراسم تشییع آن مرحوم روز دوشنبه  مورخ 98/9/4  راس ساعت 14:30 در مزار  پایین برگزار خواهد شد .
مجلس شام غریبان آن مرحوم روز  دوشنبه  مورخ 98/9/4 بعد از نماز مغرب و عشا در مسجد آیت اله دستغیب واقع در دروازه ارک  برگزار خواهد شد .
 مراسم ترحیم و شب هفت  آن مرحوم روز  سه شنبه مورخ 98/9/5  از ساعت2:30 الی 4:30 در مسجد آیت اله دستغیب واقع در دروازه ارک برگزار خواهد شد .

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 04 -9 -98بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقایان  مهندس  مسعود و محسن نادر پور

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  مادر گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.
به اطلاع اعضای محترم سازمان می رساند مجلس چهلم آن مرحومه روز پنج شنبه مورخ 98/8/30  از ساعت 14:30 الی 16 در مسجد احمدیه واقع در چهارراه امیرکبیر   برگزار خواهد شد .

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 27-8-98


بازگشت همه به سوی اوست
جناب آقای مهندس  وحید رضوی 

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  پدر گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.
به اطلاع اعضای محترم سازمان می رساند مراسم تشییع آن مرحوم روز سه شنبه مورخ 98/8/21  راس ساعت 14:15 در مزار بالا برگزار خواهد شد .
مجلس شام غریبان آن مرحومروز سه شنبه  مورخ 98/8/21  بعد از نماز مغرب و عشا در مسجد آیت اله دستغیب واقع در دروازه ارک  برگزار خواهد شد .

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 21-8-98


بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس  محمدرضا راستکار

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  مادر گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.
به اطلاع اعضای محترم سازمان می رساند مراسم تشییع آن مرحومه روز پنج شنبه مورخ 98/8/16  از ساعت14 از مقابل درب منزل ایشان واقع در بهارستان ، بهار2 قطعه 62 بطرف مزار بالا ،برگزار خواهد شد .
مراسم شب هفت  آن مرحومه روز  سه شنبه مورخ 98/8/21  از ساعت14:30  الی 16 در مسجدالنبی واقع در هنرستان برگزار خواهد شد .

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 16-8-98


بازگشت همه به سوی اوست
خانواده محترم امیدی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  آقای مهندس فواد امیدی   را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.
به اطلاع اعضای محترم سازمان می رساند
مراسم تدفین و خاکسپاری آن مرحوم روز شنبه مورخ 98/7/27  راس ساعت10در گلزار شهدای بالا  برگزار خواهد شد .
​ مراسم ترحیم و شب هفت  آن مرحوم روز  یکشنبه  مورخ 98/7/28  از ساعت14:30  الی 16:30 در مسجدالنبی واقع در هنرستان برگزار خواهد شد .


سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان27-7-98


بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس  سعید و مسعود حدایق پرست

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  پدر گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.
به اطلاع اعضای محترم سازمان می رساند مجلس چهلم آن مرحوم روز چهارشنبه مورخ 98/7/24  از ساعت15 الی 16:30 در مسجد قبا  واقع در شهرک کارمندان   برگزار خواهد شد .

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 23-07-98


بازگشت همه به سوی اوست
جناب آقای مهندس  مصطفی رضایی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  مادر گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.
به اطلاع اعضای محترم سازمان می رساند مجلس ترحیم آن مرحومه روز پنج شنبه مورخ 98/7/18  از ساعت14:30 الی 16 در مسجد حضرت ابوالفضل (ع) واقع در شهرک جانبازان برگزار خواهد شد .

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 18-7-98


بازگشت همه به سوی اوست

خانواده محترم کمالی 

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  آقای مهندس غلامرضا کمالی    را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.
به اطلاع اعضای محترم سازمان می رساند

مراسم تدفین و خاکسپاری آن مرحوم روز جمعه مورخ 98/6/22  راس ساعت10:30 در گلزار شهدای بالا  برگزار خواهد شد .
​ مراسم ترحیم   آن مرحوم روز  شنبه  مورخ 98/6/23  از ساعت4 الی 6 عصر در مسجد قبا واقع در شهرک کارمندان  برگزار خواهد شد .
​ مراسم شب هفت  آن مرحوم روز جمعه  مورخ 98/6/29  از ساعت10:30 الی 12صبح در مسجد قبا واقع در شهرک کارمندان  برگزار خواهد شد .
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان22-6-98بازگشت همه به سوی اوست
سرکار خانم  مهندس  لیدا عصفوری

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  پدر گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.
به اطلاع اعضای محترم سازمان می رساندمراسم تدفین و خاکسپاری آن مرحوم روز یکشنبه مورخ 98/5/27  راس ساعت10:30 از منزل مرحوم واقع در اعتمادیه ، خیابان سوم ، پلاک 3 بطرف مزار پایین   برگزار خواهد شد .
​ مراسم ترحیم و شب هفت  آن مرحوم روز  دوشنبه مورخ 98/5/28  از ساعت4 الی 6 عصر در مسجد جامع (سید) واقع در سبزه میدان  برگزار خواهد شد .


سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان27-5-98


بازگشت همه به سوی اوست

خانواده محترم منتخبی  

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  آقای مهندس محمد باقر منتخبی (عضو معماری سازمان )   را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.
به اطلاع اعضای محترم سازمان می رساند مجلس چهلم آن مرحوم روز دوشنبه مورخ 98/5/28  از ساعت16:30 الی 18 در مسجد قبا  واقع در شهرک کارمندان برگزار خواهد شد .

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 27-5-98


بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقایان  مهندس  سعید دارابیان و مهندس بهرام دارابیان 

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  مادر گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.
به اطلاع اعضای محترم سازمان می رساند مجلس چهلم آن مرحومه روز جمعه مورخ 98/5/18  از ساعت10:30 الی 12 در مسجد قبا  واقع در شهرک کارمندان   برگزار خواهد شد .

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 16-5-98


بازگشت همه به سوی اوست

سرکار خانم  مهندس  سونا فروزنده 

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  برادر  گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.
به اطلاع اعضای محترم سازمان می رساند مجلس  چهلم آن مرحوم روز سه شنبه مورخ 98/05/01 از ساعت 17  الی 18:30 در مسجد عباسقلیخان  واقع در سعدی وسط  برگزار خواهد شد .


سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 01-05-98


بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای  مهندس  وحدت (وحید) معمارزاده 

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  برادر  گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.
به اطلاع اعضای محترم سازمان می رساند مجلس  چهلم آن مرحوم روز شنبه مورخ 98/4/24  از ساعت 17  الی 18:30 در مسجد قبا  واقع در شهرک کارمندان  برگزار خواهد شد .


سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 18-3-98


بازگشت همه به سوی اوست
جناب آقای  مهندس حمیدرضا هشترودی 

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  پدر  بزرگ گرامیتان  جناب آقای دکتر علی هشترودیرا تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.
به اطلاع اعضای محترم سازمان می رساند مجلس ترحیم آن مرحوم روز  چهارشنبه مورخ 98/04/05  از ساعت 16:30 الی 18:30 در مسجد جامع (سید)  واقع سبزه میدان  برگزار خواهد شد .


سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان05-04-98


بازگشت همه به سوی اوست
جناب آقای  مهندس  اصغر محمدی 

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  پدر  گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.
به اطلاع اعضای محترم سازمان می رساند مجلس شب هفت آن مرحوم روز پنج شنبه مورخ 98/3/30  از ساعت 16الی 18 در مسجد باب الحوائج واقع شهرستان قیدار  برگزار خواهد شد .


سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 29-3-98


بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای  مهندس  غفور  ایوبی 

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  پدرگرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.
به اطلاع اعضای محترم سازمان می رساند مجلس ترحیم آن مرحوم روز یکشنبه مورخ 98/3/19  از ساعت 15 الی 17 در مسجد باب الحوائج واقع در دیزج آباد  برگزار خواهد شد .
همچنین مجلس شب هفت آن مرحوم روز پنج شنبه مورخ 98/3/23 از ساعت 15 الی 17 در مسجد باب الحوائج واقع در دیزج آباد  برگزار خواهد شد .


سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 19-3-98


بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای  مهندس  وحدت (وحید) معمارزاده 

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  برادر  گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.
به اطلاع اعضای محترم سازمان می رساند مجلس ترحیم آن مرحوم روز شنبه مورخ 98/3/18  از ساعت 16:30 الی 18  در مسجد قبا  واقع در شهرک کارمندان  برگزار خواهد شد .


سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 18-3-98


بازگشت همه به سوی اوست
جناب آقای  مهندس  احمد حسنی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  مادرمقام گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

مجلس شب هفت آن مرحومه روز پنج شنبه مورخ 98/3/16  از ساعت 15:30 الی 17  در مسجد امام محمد باقر  واقع در اراضی پایین کوه  برگزار خواهد شد .


سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 13-3-98بازگشت همه به سوی اوست
جناب آقای  مهندس  حسین نجفیان

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  پدر گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

مجلس چهلم آن مرحوم روز پنج شنبه مورخ 98/2/5  از ساعت 15:30 الی 17  در مسجد قبا واقع در شهرک کارمندان  برگزار خواهد شد .

 


بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقایان  مهندس  امیر حسین و عادل قزل کمر 

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  پدر گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

مراسم تشییع جنازه مرحوم روز سه شنبه  مورخ 98/2/3  راس ساعت 14:30 از مقابل درب منزل به سمت مزار پایین برگزار خواهد شد .
مراسم شام غریبان   آن مرحوم روز سه شنبه  مورخ 98/2/3 بعد از نماز مغرب و عشا در مسجد عباسقلی خان  برگزار خواهد شد .
مجلس ترحیم آن مرحوم روز چهارشنبه مورخ 98/2/4 از ساعت 15:30 الی 17:30 در مسجد عباسقلی خان واقع در سعدی وسط پشت کتابخانه سهروردی  برگزار خواهد شد.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 3-2-98


  • 10 مهر 1392
  • مدير سايت
  • 38983
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2021