هیأت مدیره دوره هشتم

نام و نام خانوادگی رشته مدرک تحصیلی سمت تماس رزومه
اصغر رسولی عمران دکترا
رئیس سازمان
و رئیس هیأت مدیره

asrasouli@yahoo.com
سعید عباسی عمران دکترا       نایب رئیس اول Abbasi.Saeed@Znu.ac.ir

 
فریبرز براتی مکانیک کارشناسی ارشد نایب رئیس دوم fariborzbarati@yahoo.com
زهره ترابی معماری دکترا دبیر zohrehtoraby@yahoo.com
ابراهیم زاد توت آغاج شهرسازی کارشناسی ارشد خزانه دار eb_toot@yahoo.com
حمزه علی احمدی نقشه برداری کارشناسی عضو اصلی h_ahmady_1970@yahoo.com
قادر باقری عمران کارشناسی ارشد عضو اصلی bagheri_gh12@yahoo.com
یداله علی آبادی برق کارشناسی عضواصلی ya.aliabadi@gmail.com
حسن مجتبی زاده عمران کارشناسی ارشد عضو اصلی H_mojtabazadeh@yahoo.com
احد محمدی معماری کارشناسی ارشد عضو اصلی Ahadmohammadi@rocketmail.com
یحیی نصیرا عمران دکترا عضو اصلی Yahya.nassira@yahoo.com
«مصوبات هیات مدیره  -دوره هشتم»
جلسه هیئت مدیره01
جلسه هیئت مدیره 02
جلسه هیئت مدیره 03
جلسه هیئت مدیره 04
جلسه هیئت مدیره 05
جلسه هیئت مدیره 06
جلسه هیئت مدیره07
جلسه هیئت مدیره08
جلسه هیئت مدیره09
جلسه هیئت مدیره10
جلسه هیئت مدیره11
جلسه هیئت مدیره 12
جلسه هیئت مدیره13 
  • 26 اسفند 1397
  • مدير سايت
  • 519
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2020