هیأت مدیره دوره هشتم

نام و نام خانوادگی رشته مدرک تحصیلی سمت تماس رزومه
یحیی نصیرا عمران دکترا
رئیس سازمان
و رئیس هیأت مدیره
Yahya.nassira@yahoo.com
اصغر رسولی عمران دکترا نایب رئیس اول asrasouli@yahoo.com
زهره ترابی معماری دکترا نایب رئیس دوم zohrehtoraby@yahoo.com
فریبرز براتی مکانیک کارشناسی ارشد دبیر Fariborzbarati@yahoo.com
حمزه علی احمدی نقشه برداری کارشناسی عضو اصلی h_ahmady_1970@yahoo.com
قادر باقری عمران کارشناسی ارشد عضو اصلی bagheri_gh12@yahoo.com
ابراهیم زادتوت آغاج شهرسازی کارشناسی ارشد عضو اصلی eb_toot@yahoo.com
سعید عباسی عمران دکترا خزانه دار Abbasi.Saeed@Znu.ac.ir
یداله علی آبادی برق کارشناسی عضواصلی ya.aliabadi@gmail.com
حسن مجتبی زاده عمران کارشناسی ارشد عضو اصلی H_mojtabazadeh@yahoo.com
احد محمدی معماری کارشناسی ارشد عضو اصلی Ahadmohammadi@rocketmail.com
«مصوبات هیات مدیره  -دوره هشتم»
جلسه هیئت مدیره01
جلسه هیئت مدیره 02
جلسه هیئت مدیره 03
جلسه هیئت مدیره 04
جلسه هیئت مدیره 05
جلسه هیئت مدیره 06
جلسه هیئت مدیره07
جلسه هیئت مدیره08
جلسه هیئت مدیره09
جلسه هیئت مدیره10
جلسه هیئت مدیره11
جلسه هیئت مدیره 12
جلسه هیئت مدیره13
جلسه هیئت مدیره25
جلسه هیئت مدیره 27
جلسه هیئت مدیره28
جلسه هیئت مدیره29
جلسه هیئت مدیره30
جلسه هیئت مدیره31
جلسه هیئت مدیره32
جلسه هیئت مدیره 33
جلسه هیئت مدیره 34
جلسه هیئت مدیره 35
جلسه هیئت مدیره 36
جلسه هیئت مدیره38
جلسه هیئت مدیره39
جلسه هیئت مدیره 40
جلسه هیئت مدیره 41
جلسه هیئت مدیره42
جلسه هیئت مدیره 43
جلسه هیئت مدیره 44
جلسه هیئت مدیره 45
جلسه هیئت مدیره 46
جلسه هیئت مدیره 47
جلسه هیئت مدیره 48
جلسه هیئت مدیره49
جلسه هیئت مدیره 50
جلسه هیئت مدیره 51
جلسه هیئت مدیره 52
جلسه هیئت مدیره 53
جلسه هیئت مدیره 54
  • 26 اسفند 1397
  • مدير سايت
  • 5077
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2020