فرم های واحد عضویت و پروانه اشتغال

جهت دریافت فرم ها بر روی فرم مورد نظر کلیک نمایید.

فرمهای عضویت حقیقی:

-فرم درخواست عضویت درسازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان
-فرم های صدور سازندگان مسکن و ساختمان حقیقی(پیمان مدیریت)
-فرم های تمدید یا تعویض سازندگان مسکن و ساختمان حقیقی(پیمان مدیریت)
-فرم درخواست صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی
-فرم درخواست صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی المثنی
-فرم 
درخواست تمدید پروانه اشتغال به کار مهندسی
-فرم درخواست ارتقاء پروانه اشتغال به کار مهندسی
-فرم درخواست تعویض پروانه اشتغال به کار مهندسی(صلاحیت جدید)
-فرم درخواست درج صلاحیت تدریس
-فرم درخواست تعویض پروانه برای افراد انتقالی از سایر استانها
-فرم درخواست کارت عضویت المثنی
-فرم تسویه حساب اعضای متقاضی انتقالی به سایر استانها
-فرم تسویه حساب اعضای متقاضی انتقالی به سایر استانها(مربوط به اعضای شهرستان)
فایل نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان 

-فرم درخواست صلاحیت نظارت برساخت و سازهای روستایی
-فرم درخواست درج صلاحیت گاز
-فرم درخواست درج صلاحیت طراحی و نظارت بر شبکه های داخلی گاز فشار قوی

-فرم اعلام آمادگی جهت طراحی و نظارت در پروژه های نظام مهندسی کشاورزی استان زنجان
-فرم تعهدنامه


فرمهای عضویت حقوقی:

-فرم درخواست عضویت حقوقی درنظام مهندسی ساختمان استان زنجان

-فرم های صدور سازندگان مسکن و ساختمان حقوقی(پیمان مدیریت)
-فرم های تمدید یا تعویض سازندگان مسکن و ساختمان حقوقی(پیمان مدیریت)
-فرم های آزمایشگاه
-فرم های تعویض آزمایشگاه
-فرم بازدید از دفتر
-فرم درخواست تعویض دفاتر
-فرم 
درخواست تمدید دفاتر
-فرم 
درخواست خروج از دفتر
-فرم درخواست تأسیس دفاتر
 
  • 07 شهریور 1390
  • مدير سايت
  • 112376
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2020