آسانسور

پرسنل بخش برق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان
 
ردیف نام و نام خانوادگی سمت ایمیل
1 --- کارشناس برق و آسانسور ------
 

-چک لیست نظارت -عمران
-چک لیست نظارت -معماری
-مصوبه -هیئت چهار نفره استان

نقشه های نمونه و سایر الزامات:

فایل pdf1
فایل pdf2
فایل pdf3
فایل dwg