12 آذر ​روز جهانی افراد دارای معلولیت گرامی باد

12 آذر 1401


12 آذر  ​روز جهانی افراد دارای معلولیت گرامی باد

با رعایت اصول مهندسی و مناسب سازی محیط  افراد معلول قادر خواهند بود تا آزادانه و بدون خطر در محیط پیرامون خود اعم از اماکن عمومی، معابر، محیط های شهری و بین شهری و ساختمانهای عمومی حضور داشته باشند و از تسهیلات محیطی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی با حفظ استقلال فردی بهره مند شوند.