برگزاری مناقصه خرید سرور

15 اسفند 1400


برگزاری مناقصه خرید سرور 

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان در نظر دارد اقدام به خرید سرور مورد نیاز خود از طریق برگزاری مناقصه عمومی نماید. لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت به عمل می آید از تاریخ نشر آگهی تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ جهت دریافت اسناد مناقصه و مشخصات سرور مورد نیاز به امور مالی سازمان مراجعه نمایند.

 علاقه مندان شرکت در مناقصه می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر صرفا از طریق نرم افزار واتساپ، با واحد انفورماتیک سازمان به شماره ۰۹۱۹۸۸۵۷۳۳۴ در ارتباط  باشند.