وبینار «اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان»

04 اسفند 1399

 وبینار «اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان» 

سازمان نظام مهندسی ساختمان از برگزاری وبینار «اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان»
با حضور دکتر طاهره نصر، عضو شورای مرکزی و مهندس مهرداد تقی زاده، رئیس ستاد اجرایی مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان
 در روز سه شنبه، پنجم اسفندماه جاری خبر داد.