صورتهای مالی سال 1394 و بودجه پیشنهادی سال 1395

قابل توجه اعضای محترم سازمان
24 خرداد 1395

به اطلاع کلیه اعضای محترم می رساند که صورتهای مالی سال 1394 و بودجه پیشنهادی سال 1395 سازمان که در جلسات رسمی هیت مدیره مطرح وبا توجه به تایید حسابرس قانونی  مورد تصویب اعضای هیات مدیره قرار گرفته است ، جهت مطالعه همکاران به پیوست می باشد .
هیات مدیره سازمان