جناب آقای مهندس رسول بازرگان
عضو محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان
 انتخاب بجا و شایسته جنابعالی به سمت سرپرست شهرداری منطقه 4 استان زنجان  را، تبریک عرض نموده و توفیقات روز افزونتان را از در گاه خداوند متعال خواهانیم .
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان( 10-06-1401 )

جناب آقای مهندس حمیدرضا اسلامی
نایب رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان
 انتخاب بجا و شایسته جنابعالی به سمت سرپرست اداره کل نوسازی، توسعه  و تجهیز مدارس استان زنجان  را، تبریک عرض نموده و توفیقات روز افزونتان را از در گاه خداوند متعال خواهانیم .
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان( 08-04-1401 )

جناب آقای مهندس پیام جوادی
عضو محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان
 انتخاب بجا و شایسته جنابعالی به سمت مدیرعامل شرکت توزیع برق استان زنجان  را، تبریک عرض نموده و توفیقات روز افزونتان را از در گاه خداوند متعال خواهانیم .
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان( 26-12-1400 )

جناب آقای مهندس رحیم سلیمانی نژاد
عضو محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان
 انتخاب بجا و شایسته جنابعالی به سمت مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان  را، تبریک عرض نموده و توفیقات روز افزونتان را از در گاه خداوند متعال خواهانیم .
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان( 21-12-1400 )

جناب آقای دکتر علیرضا فیروزفر
عضو محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان
 انتخاب بجا و شایسته جنابعالی به سمت شهردار زنجان  را، تبریک عرض نموده و توفیقات روز افزونتان را از در گاه خداوند متعال خواهانیم .
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان( 07-11-1400 )

جناب آقای دکتر رامین کیامهر
عضو محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان
 انتخاب بجا و شایسته جنابعالی به سمت عضو شورای مرکزی سازمان  نظام مهندسی معدن  را، تبریک عرض نموده و توفیقات روز افزونتان را از در گاه خداوند متعال خواهانیم .
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان( 23-10-1400 )

جناب آقای مهندس سجاد عبدی
عضو محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان
 انتخاب بجا و شایسته جنابعالی به سمت عضو اصلی ششمین دوره شورای اسلامی شهر ابهر  را، تبریک عرض نموده و توفیقات روز افزونتان را از در گاه خداوند متعال خواهانیم .
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان( 30-03-1400 )

جناب آقای دکتر محمدجواد سروش مهر
عضو محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان
 انتخاب بجا و شایسته جنابعالی به سمت عضو علی البدل ششمین دوره شورای اسلامی شهر زنجان  را، تبریک عرض نموده و توفیقات روز افزونتان را از در گاه خداوند متعال خواهانیم .
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان( 30-03-1400 )

جناب آقای مهندس سعید نجفی
عضو محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان
 انتخاب بجا و شایسته جنابعالی به سمت عضو اصلی ششمین دوره شورای اسلامی شهر زنجان  را، تبریک عرض نموده و توفیقات روز افزونتان را از در گاه خداوند متعال خواهانیم .
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان( 30-03-1400 )

جناب آقای مهندس مهدی طالب
عضو محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان
 انتخاب بجا و شایسته جنابعالی به سمت عضو اصلی ششمین دوره شورای اسلامی شهر زنجان  را، تبریک عرض نموده و توفیقات روز افزونتان را از در گاه خداوند متعال خواهانیم .
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان( 30-03-1400 )

جناب آقای مهندس محمدرضا انصاری
عضو محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان
 انتصاب بجا و شایسته جنابعالی به سمت سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان  را، تبریک عرض نموده و توفیقات روز افزونتان را از در گاه خداوند متعال خواهانیم .
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان( 03-03-1400 )

جناب آقای مهندس منوچهر صفری
عضو محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان
 انتصاب بجا و شایسته جنابعالی به سمت سرپرست اداره کل راه آهن شمال غرب  را، تبریک عرض نموده و توفیقات روز افزونتان را از در گاه خداوند متعال خواهانیم .
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان( 01-03-1400 )

جناب آقای مهندس مجید محمدی
عضو محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 
حضور  جنابعالی در جمع داوران لیگ برتر فوتبال مایه مسرت و مباهات جامعه مهندسی می باشد.  این اتفاق مبارک را خدمت شما و ورزش دوستان استان زنجان تبریک عرض نموده و توفیقات روز افزونتان را از در گاه خداوند متعال خواهانیم .
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان( 11-12-1399 )

جناب آقای مهندس مصطفی سلطانی
عضو محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 
انتصاب بجا و شایسته جنابعالی به سمت مدیر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال غرب  را، تبریک عرض نموده و توفیقات روز افزونتان را از در گاه خداوند متعال خواهانیم .
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان( 10-11-1399 )

جناب آقای مهندس حیدرعلی بهرامی
عضو محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 
انتصاب بجا و شایسته جنابعالی به سمت ریاست اداره برق شهر سجاس  را، تبریک عرض نموده و توفیقات روز افزونتان را از در گاه خداوند متعال خواهانیم .
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان( 01-11-1399 )

جناب آقای مهندس علی حسنی
عضو محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 
انتصاب بجا و شایسته جنابعالی به سمت ریاست اداره برق شهرستان سلطانیه  را، تبریک عرض نموده و توفیقات روز افزونتان را از در گاه خداوند متعال خواهانیم .
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان( 01-11-1399 )

جناب آقای مهندس کریم نصیری مقدم
عضو محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 
انتصاب بجا و شایسته جنابعالی به سمت ریاست برق منطقه شمال را، تبریک عرض نموده و توفیقات روز افزونتان را از در گاه خداوند متعال خواهانیم .
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان( 17-10-1399 )

جناب آقای مهندس مصطفی رضائی
عضو محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 
انتصاب بجا و شایسته جنابعالی به سمت شهرداری منطقه 2 را، تبریک عرض نموده و توفیقات روز افزونتان را از در گاه خداوند متعال خواهانیم .
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان( 19-09-1399 )

جناب آقای مهندس داریوش قره داغی
عضو محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 
انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را به سمت شهرداری منطقه 1 را، تبریک عرض نموده و توفیقات روز افزونتان را از در گاه خداوند متعال خواهانیم .
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان( 06-05-1399 )

جناب آقای مهندس رضا حیدری
عضو محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 
انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را به سمت شهردار هیدج را، تبریک عرض نموده و توفیقات روز افزونتان را از در گاه خداوند متعال خواهانیم .
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان( 24-03-1399 )

جناب آقای مهندس همتیان
عضو محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 
انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را به سمت سرپرست خدمات شهری شهرداری زنجان را، تبریک عرض نموده و توفیقات روز افزونتان را از در گاه خداوند متعال خواهانیم .
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان( 18-02-1399 )

جناب آقای دکتر سعید عباسی
عضو محترم هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 
انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را به سمت سرپرست معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهرداری زنجان را، تبریک عرض نموده و توفیقات روز افزونتان را از در گاه خداوند متعال خواهانیم .
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان( 18-02-1399 )

سرکارخانم مهندس سرور رحیما زنجانی
عضو محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 
انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را به عنوان عضو شورای شهر زنجان را، تبریک عرض نموده و توفیقات روز افزونتان را از در گاه خداوند متعال خواهانیم .
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان(  17-02-1399 )

جناب آقای مهندس ابراهیم علی آبادی
عضو محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 
انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را به سمت سرپرستی شرکت برق منطقه ای زنجان را، تبریک عرض نموده و توفیقات روز افزونتان را از در گاه خداوند متعال خواهانیم .
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان(  26-01-1399 )

جناب آقای مهندس یوسف بهتری
عضو محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 
انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را به سمت ریاست فدراسیون ورزشهای رزمی کشور   را، تبریک عرض نموده و توفیقات روز افزونتان را از در گاه خداوند متعال خواهانیم .
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان(  05-11-1398 )
جناب آقای مهندس حامد افشاری
عضو محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 
انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را به سمت ریاست هیات شمشیربازی استان  را، تبریک عرض نموده و توفیقات روز افزونتان را از در گاه خداوند متعال خواهانیم .
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان(  05-11-1398 )
جناب آقای مهندس سعید شاهین فر
عضو محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 
انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را به سمت سرپرستی معاونت مسکن و ساختمان  اداره کل راه وشهرسازی استان  را، تبریک عرض نموده و توفیقات روز افزونتان را از در گاه خداوند متعال خواهانیم .
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان(  24-10-1398 )
جناب آقای مهندس محسن محرمی یگانه
عضو محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 
انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را به سمت سرپرستی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی اداره کل راه وشهرسازی استان  را، تبریک عرض نموده و توفیقات روز افزونتان را از در گاه خداوند متعال خواهانیم .
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان(  24-10-1398 )
سرکارخانم مهندس سمانه شاددل
عضو محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 
انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری زنجان را، تبریک عرض نموده و توفیقات روز افزونتان را از در گاه خداوند متعال خواهانیم .
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان(  28-07-1398 )

جناب آقای مهندس مسعود بیات منش
عضو محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 
انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را به عنوان مدیر کل اداره راه و شهرسازی استان  ،تبریک عرض نموده و توفیقات روز افزونتان را از در گاه خداوند متعال خواهانیم .
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان(  03-06-1397 )

جناب آقای مهندس یداله علی آبادی

عضو محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 
انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را به عنوان مدیر عامل شرکت خدمات پس از فروش ایران ترانسفو   ،تبریک عرض نموده و توفیقات روز افزونتان را از در گاه خداوند متعال خواهانیم .
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان(  09-04-1397 ) 

جناب آقای مهندس توحید سلیمی

عضو محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 
انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را به عنوان فرماندار شهرستان ایجرود ،تبریک عرض نموده و توفیقات روز افزونتان را از در گاه خداوند متعال خواهانیم .
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان(  17-03-1397 )
جناب آقای مهندس بهمن اله مرادی
عضو محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 
انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را به عنوان مدیر عامل برق منطقه ای زنجان  ،تبریک عرض نموده و توفیقات روز افزونتان را از در گاه خداوند متعال خواهانیم .
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان(  03-10-1396 ) 
جناب آقای مهندس جهانگیر  صفری
عضو محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 
انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را به عنوان مدیر کل اداره نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان ،تبریک عرض نموده و توفیقات روز افزونتان را از در گاه خداوند متعال خواهانیم .
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان(  03-10-1396 )