بازگشت همه به سوی اوست
 جناب آقای مهندس غلامرضا نظریان  ( مراسم ترحیم  )
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت برادر گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.


 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان04-04-1403


بازگشت همه به سوی اوست
 جناب آقای مهندس یداله علی آبادی  ( مراسم ترحیم و شب هفت  )
با نهایت تاسف و تاثر مصیبت وارده  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.


 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان27-03-1403


بازگشت همه به سوی اوست
 جناب آقای مهندس داود مهدوی
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مادر  گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.


 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان26-03-1403


بازگشت همه به سوی اوست
 جناب آقای مهندس وحید نجفلو
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت خواهر گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.


 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان24-03-1403


بازگشت همه به سوی اوست
 جناب آقای مهندس داوود احمدی
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مادر گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.


 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان20-03-1403


بازگشت همه به سوی اوست
 جناب آقای مهندس احسان خان احمدلو
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت برادر گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.


 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان11-02-1403


بازگشت همه به سوی اوست
 جناب آقای مهندس نیما ظهیریان
با نهایت تاسف و تاثر مصیبت وارده  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.


 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان09-02-1403


بازگشت همه به سوی اوست
 جناب آقای مهندس رضا محمودی
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر  گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.


 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان04-02-1403


بازگشت همه به سوی اوست
 جناب آقای مهندس مجید کلانتری
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر  گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.


 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان03-02-1403


بازگشت همه به سوی اوست
 همکار گرمی سرکارخانم مهندس زهرا پیرویان ( مراسم خاکسپاری  و شام غریبان ( مراسم ترحیم و شب هفت  )
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت خواهر گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.


 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان30-01-1403


بازگشت همه به سوی اوست
 جناب آقای مهندس بهزاد اختری ( مراسم ترحیم و شب هفت  )
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر  گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.


 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان13-01-1403


بازگشت همه به سوی اوست
 جناب آقای مهندس مصطفی احمدی ( مراسم چهلم و نوعید  )
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مادر  گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.


 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان28-12-1402


بازگشت همه به سوی اوست
 جناب آقای مهندس امیر نوری ( مراسم چهلم و نوعید  )
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر  گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.


 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان27-12-1402


بازگشت همه به سوی اوست
 جناب آقای مهندس مظاهر عزیزی ( مراسم چهلم و نوعید  )
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر  گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.


 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان26-12-1402


بازگشت همه به سوی اوست
خانواده محترم شریفی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مرحوم مغفور، شادروان جناب آقای مهندس رحیم شریفی  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 02-10-1402


بازگشت همه به سوی اوست
 جناب آقای مهندس محمدحسن ذبیحیان ( مراسم ترحیم  )
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر  گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.


 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان01-10-1402


بازگشت همه به سوی اوست
 جناب آقای مهندس اکبر الماسی ( مراسم ترحیم  )
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر  گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.


 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان01-10-1402


بازگشت همه به سوی اوست
خانواده محترم خلیلی ( مراسم  ترحیم  ( مراسم شب هفت  )

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مرحوم مغفور، شادروان جناب آقای مهندس مهدی خلیلی  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 08-09-1402


بازگشت همه به سوی اوست
خانواده محترم شریفی فر ( مراسم شام غریبان و  ترحیم  )

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مرحوم مغفور، شادروان جناب آقای مهندس سیدناصر شریفی فر  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 01-09-1402


بازگشت همه به سوی اوست
 جناب آقای مهندس عطااله صالحی
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر  گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.


 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان26-07-1402


بازگشت همه به سوی اوست
 جناب آقای مهندس علی حاجیلو ( مراسم شب هفت  )
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر و مادر  گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.


 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان25-07-1402


بازگشت همه به سوی اوست
 همکار گرامی جناب آقای مهندس جواد نجفی ( مراسم سوم و شب هفت )
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدرمقام گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.


 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان04-07-1402


بازگشت همه به سوی اوست
 جناب آقای مهندس فیاض بیگدلی ( مراسم ترحیم  )
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.


 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان03-07-1402


بازگشت همه به سوی اوست
 جناب آقای مهندس علی بیگدلی ( مراسم ترحیم  )
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.


 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان03-07-1402


بازگشت همه به سوی اوست
 جناب آقای مهندس بهرام حاتمی
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.


 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان10-06-1402


بازگشت همه به سوی اوست
 جناب آقای مهندس مسعود عسگری ( مراسم خاکسپاری  و شام غریبان )
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.


 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان17-05-1402


بازگشت همه به سوی اوست
 جناب آقای مهندس جواد عسگری ( مراسم خاکسپاری  و شام غریبان )
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت برادر گرامیتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.


 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان17-05-1402


بازگشت همه به سوی اوست
 جناب آقای مهندس اسماعیل عباسی
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت فرزند دلبندتان  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.


 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان13-05-1402


بازگشت همه به سوی اوست
 جناب آقای مهندس صمد حسینی( مراسم سوم و شب هفت )( مراسم چهلم )
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مادر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.


 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان12-05-1402


بازگشت همه به سوی اوست
 جناب آقای مهندس مرتضی احمدی( مراسم شب هفت )
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.


 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان08-05-1402


بازگشت همه به سوی اوست
 جناب آقای مهندس عباس پرکاری( مراسم چهلم )
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مادر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.


 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان07-05-1402


بازگشت همه به سوی اوست
 جناب آقای مهندس علیرضا رضائیان( مراسم ترحیم و شب هفت )
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت براد ر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.


 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان04-05-1402


بازگشت همه به سوی اوست
 جناب آقای مهندس بهزاد عابدینی ( مراسم شام غریبان روز جمعه مورخ 1402/04/09 بعد از نماز مغرب و عشا در مسجد قبا ( مراسم ترحیم  روز شنبه مورخ 1402/04/10  از ساعت 15:30 الی 17:00 در مسجد قبا)
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت ماد ر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.


 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان08-04-1402


بازگشت همه به سوی اوست
 جناب آقای مهندس عباس پرکاری ( مراسم تشییع و تدفین )
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت ماد ر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.


 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان01-04-1402


بازگشت همه به سوی اوست
 همکار گرامی جناب آقای مهندس جلال عابدینی ( مراسم تشییع و شام غریبان )( مراسم ترحیم )( مراسم چهلم )
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت ماد ر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.


 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان30-03-1402


بازگشت همه به سوی اوست
 جناب آقای مهندس محمد فرنیا ( مراسم ترحیم و شب هفت )
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت ماد ر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.


 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان27-03-1402


بازگشت همه به سوی اوست
 جناب آقای مهندس جمال میانداری ( مراسم ترحیم و شب هفت )( مراسم چهلم )
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر بزرگوارتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.


 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان26-03-1402


بازگشت همه به سوی اوست
 سرکار خانم دکتر  پریسا یمانی
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت فرزند دلبندتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.


 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان10-03-1402


بازگشت همه به سوی اوست
 جناب آقای مهندس سید محمدرضا صادقی
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت فرزند دلبندتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.


 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان10-03-1402


بازگشت همه به سوی اوست
 جناب آقای مهندس حیدر شفقتی
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.


 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان07-03-1402


بازگشت همه به سوی اوست
 جناب آقای مهندس مصطفی معینی مراسم ترحیم )
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر  گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.


 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان06-03-1402


بازگشت همه به سوی اوست
 جناب آقای مهندس محمدسعید نمازی (مراسم خاکسپاری و شام غریبان(مراسم ترحیم و شب هفت)
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت فرزند دلبندتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.


 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان30-02-1402


بازگشت همه به سوی اوست
 جناب آقای مهندس علی نورسینا (مراسم ترحیم و شب هفت)
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مادر  گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.


 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان30-02-1402


بازگشت همه به سوی اوست
 جناب آقای مهندس بشیر ملت خواه
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر  گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.


 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان30-01-1402


بازگشت همه به سوی اوست
 جناب آقای مهندس هادی رضائی برندق(مراسم  ترحیم)
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت برادر  گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.


 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان28-01-1402


بازگشت همه به سوی اوست
 جناب آقای مهندس محمد فاطمی
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مادر  گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.


 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان27-01-1402


بازگشت همه به سوی اوست
 جناب آقای مهندس عیسی مرادی
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر  گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.


 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان21-01-1402


بازگشت همه به سوی اوست
خانواده محترم طهماسبی نژاد

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مرحوم مغفور، شادروان جناب آقای مهندس محمد طهماسبی نژاد را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 10-01-1402


بازگشت همه به سوی اوست
 جناب آقای دکتر علی رحمانپور
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر  گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.


 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 27-12-1401


بازگشت همه به سوی اوست
خانواده محترم یگانه نیا

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مرحوم مغفور، شادروان جناب آقای مهندس قربان یگانه نیا را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 22-12-1401


بازگشت همه به سوی اوست
 سرکار خانم مهندس پروانه پورجبار
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر  گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.


 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 14-12-1401


بازگشت همه به سوی اوست
 جناب آقای دکتر محسن جزء براتی (مراسم چهلم)
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مادر  گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.


 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 22-11-1401


بازگشت همه به سوی اوست
همکار گرامی جناب آقای مهندس سیدرسول یوسفی
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مادر  گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.


 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 05-11-1401


بازگشت همه به سوی اوست
جناب آقای مهندس آیت اله شفیعی
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت برادر  گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.


 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 26-10-1401


بازگشت همه به سوی اوست
جناب آقای مهندس محسن خلیلی (مراسم  چهلم)
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت خواهر  گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.


 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 07-10-1401


بازگشت همه به سوی اوست
جناب آقای مهندس اصغر اسماعیلی
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر  گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.


 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان27-09-1401


بازگشت همه به سوی اوست
جناب آقای مهندس مهدی بیات نیا 
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مادر  گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.


 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان21-09-1401


بازگشت همه به سوی اوست
جناب آقای مهندس عباس رسولی 
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر  گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.


 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان17-09-1401


بازگشت همه به سوی اوست
جناب آقای مهندس منصور  رسولی (مراسم  ترحیم و شب هفت)
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر  گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.


 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان10-09-1401


بازگشت همه به سوی اوست
جناب آقای مهندس محسن خلیلی (مراسم  ترحیم و شب هفت)
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت خواهر  گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.


 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان05-09-1401


بازگشت همه به سوی اوست
 سرکار خانم مهندس سمیه بیات (مراسم شام غریبان و ترحیم)
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر  گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.


 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان01-09-1401


بازگشت همه به سوی اوست
 جناب آقای مهندس حسین کابلی
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر  گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.


 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان17-08-1401


بازگشت همه به سوی اوست
 جناب آقای مهندس حمید توکلی
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت برادر  گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.


 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان01-08-1401


بازگشت همه به سوی اوست
 جناب آقای مهندس سعید سلیمی
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مادر  گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.


 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان07-07-1401


بازگشت همه به سوی اوست
 جناب آقای مهندس سیدامیرعلی احمدی  (مراسم خاکسپاری شام غریبان) (مراسم ترحیم)

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مادر  گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان06-07-1401


بازگشت همه به سوی اوست
 جناب آقای مهندس فرید عطائی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر  گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان03-07-1401


بازگشت همه به سوی اوست
 جناب آقای مهندس محمدرضا حاج علی اکبری  

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مادر  گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان04-06-1401


بازگشت همه به سوی اوست
 جناب آقای مهندس محسن محمدی  (مراسم سوم و شب هفت)

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر  گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان03-06-1401


بازگشت همه به سوی اوست
 سرکار خانم مهندس فاطمه شامی  (مراسم خاکسپاری  و شام غریبان)

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر  گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان02-06-1401


بازگشت همه به سوی اوست
 جناب آقای مهندس ابوالفضل شامی  (مراسم خاکسپاری  و شام غریبان)

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر  گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان02-06-1401


بازگشت همه به سوی اوست
 جناب آقای دکتر اصغر حجتی (مراسم شام غریبان) (مراسم ترحیم)

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر  گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان14-05-1401


بازگشت همه به سوی اوست
 جناب آقای مهندس محمد حبیبی وند  (مراسم تشییع، شام غریبان و مجلس  ترحیم)

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر  گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان02-05-1401


بازگشت همه به سوی اوست
 جناب آقای مهندس علی سپهری  (مراسم ترحیم و شب هفت)

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر  گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان25-04-1401


بازگشت همه به سوی اوست

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر  گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان23-04-1401


بازگشت همه به سوی اوست
 جناب آقای مهندس مهدی اسکندری (مراسم خاکسپاری  و شام غریبان) (مراسم ترحیم)

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر  گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان21-04-1401


بازگشت همه به سوی اوست

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مرحوم مغفور، شادروان جناب آقای مهندس سیدبهرام مرتضوی را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 21-04-1401


بازگشت همه به سوی اوست
 جناب آقای مهندس فریدون حاجیلو (مراسم تشییع و شام غریبان) (مراسم سوم و شب هفت)

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر  گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان31-03-1401


بازگشت همه به سوی اوست

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مادر  گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان18-03-1401


بازگشت همه به سوی اوست
 جناب آقای  مهندس علی النقی صفری (مراسم  تدفین و خاکسپاری) (مراسم  ترحیم)

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت خواهر  گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان07-03-1401


بازگشت همه به سوی اوست
 جناب آقای  مهندس محمدتقی افشارچی (مراسم  تدفین و خاکسپاری)

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مادر  گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 29-02-1401


بازگشت همه به سوی اوست
 جناب آقای  مهندس سیامک انصاری (مراسم  ترحیم و شب هفت)

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر  گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 20-02-1401


بازگشت همه به سوی اوست
 جناب آقای  مهندس فرخ انصاری (مراسم  ترحیم و شب هفت)

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر  گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 20-02-1401


بازگشت همه به سوی اوست
خانواده محترم کامروز

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مرحوم مغفور، شادروان جناب آقای مهندس علیرضا کامروز  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 11-02-1401


بازگشت همه به سوی اوست
 جناب آقای  مهندس مهرداد شریفی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر  گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 07-02-1401


بازگشت همه به سوی اوست
 جناب آقای  مهندس محسن مرادی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر  گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 03-02-1401


بازگشت همه به سوی اوست
 جناب آقای  مهندس هومن امیدوار (مراسم  ترحیم و شب هفت)

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر  گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 27-01-1401


بازگشت همه به سوی اوست
خانواده محترم لطفی(مراسم شب هفت)

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مرحوم مغفور، شادروان جناب آقای مهندس مجید لطفی  را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 24-01-1401


بازگشت همه به سوی اوست
 جناب آقای  مهندس شهاب صیرفیان(مراسم تدفین و ترحیم)

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر  گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 18-01-1401


بازگشت همه به سوی اوست
 جناب آقای  مهندس حمیدرضا صیرفیان(مراسم تدفین و ترحیم)

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر  گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 18-01-1401


بازگشت همه به سوی اوست
 جناب آقای  مهندس حسین اشتری

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر  گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 13-01-1401


بازگشت همه به سوی اوست
 جناب آقای  مهندس علیرضا اشتری

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر  گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 13-01-1401


بازگشت همه به سوی اوست
 جناب آقای  مهندس عباس اشتری

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر  گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 13-01-1401


بازگشت همه به سوی اوست
 جناب آقای  مهندس سیدمهدی محمودیان(مراسم تدفین و خاکسپاری)  (مراسم ترحیم و  شب هفت)

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر  گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 10-01-1401


بازگشت همه به سوی اوست
همکار گرامی جناب آقای  مهندس ابوالقاسم محمدی (مراسم ترحیم و  شب هفت)

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مادر  گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 03-12-1400


بازگشت همه به سوی اوست
همکار گرامی جناب آقای  مهندس محمد نجفی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 01-12-1400


بازگشت همه به سوی اوست
همکار گرامی جناب آقای  مهندس محمد تقی امامی فرد (مراسم شب هفت)

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 01-12-1400


بازگشت همه به سوی اوست
جناب آقای  دکتر سعید جلیل زاده

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مادر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 26-11-1400


بازگشت همه به سوی اوست
جناب آقای  مهندس سعید همرنگ

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت خواهر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 24-11-1400


بازگشت همه به سوی اوست
خانواده محترم بابائی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت شادروان آقای مهندس سیدحسین بابائی را  تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.  (مراسم ترحیم و شب هفت)

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 17-11-1400


بازگشت همه به سوی اوست
جناب آقای  مهندس ایرج عزیزخانی  (مراسم تشییع و تدفین) (مراسم ترحیم)

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مادر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 11-11-1400


بازگشت همه به سوی اوست
جناب آقای  مهندس رسول آدمی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 25-10-1400


بازگشت همه به سوی اوست
سرکار خانم مهندس فریبا مهرسا

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 19-10-1400


بازگشت همه به سوی اوست
سرکار خانم مهندس لیلا مهرسا

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 19-10-1400


بازگشت همه به سوی اوست
همکار گرامی سرکار خانم دکتر نگین رضایی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر  گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم. (مراسم ترحیم و شب هفت)

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 10-10-1400


بازگشت همه به سوی اوست
جناب آقای مهندس علی عزیزیان

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مادر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 06-10-1400


بازگشت همه به سوی اوست
خانواده محترم شرفی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت شادروان آقای مهندس روح اله شرفی را  تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.  (خاکسپاری و شام غریبان)

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 30-09-1400


بازگشت همه به سوی اوست
جناب آقای مهندس محمود بزرگمهر اصل

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.  (مراسم شب هفت)

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 23-09-1400


بازگشت همه به سوی اوست
جناب آقای مهندس حسین مهاجری

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.  (مراسم تشییع و ترحیم)

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 20-08-1400


بازگشت همه به سوی اوست
جناب آقای مهندس مهدی دریانی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مادر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.  (مراسم تشییع)

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 12-08-1400


بازگشت همه به سوی اوست
جناب آقای مهندس نیما خاتمی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 07-08-1400


بازگشت همه به سوی اوست
خانواده محترم قطب

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت شادروان  آقای مهندس سیدمحسن قطب را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان01-08-1400


بازگشت همه به سوی اوست
جناب آقای مهندس محمدرضا محمدی (عضویت ۲۷۷۰)

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 13-07-1400


بازگشت همه به سوی اوست</