نمونه قرارداد

توصیه می گردد جهت دریافت یا ارائه خدمات فنی و مهندسی مرتبط با ساختمان، مفاد نمونه قراردادهای ذیل مبنای عمل قرار گیرد.