نمونه آرای شورای انتظامی و محاکم حقوقی و کیفری


در راستای آگاهی بخشی حقوقی، مهندسی نمونه آرای شورای انتظامی و محاکم حقوقی و کیفری
جهت بررسی و مطالعه ارائه می گردد.


❄️پیرو شکایت اداره کل راه وشهرسازی  از مهندسین محترم مبنی بر عضویت هم زمان در سازمان نظام کاردانی و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان , حکم درجه 2 (به شرح توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت نظام مهندسی ) صادر گردید.
 


❄️ پیرو شکایت کارفرما از مهندس نقشه بردار , مبنی بر قصور در انجام وظایف حرفه ای (عدم ارایه نقشه تفکیکی ) حکم رد شکایت صادر گردید.
 
 
تصویر شکایت کارفرما                                                                 تصویر رای شورای انتظامی❄️پیرو شکایت کارفرمایان متعدد از مسئول دفتر در خصوص موارد ذیل, در رای بدوی, برای مهندس  رای درجه 5 (محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت پنج سال و ضبط پروانه اشتغال در مدت محرومیت مذکور و مجازات تبعی بند 1  ماده 90  قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین نامه اجرایی آن : سلب امتیاز کسب شده در مواردی که کسب امتیاز حرفه ای یا سازمانی از قبیل عضویت در عضویت در سازمان استان و ارکان آن یا اخذ و ارتقای پایه پروانه اشتغال از طریق انجام تخلف انتظامی باشد, در صورت محکومیت قطعی درجه سه به بالا  - وقسمت اول بند 2 شق ب ماده 90 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین نامه اجرایی آن : محرومیت از انتخاب شدن به سمت عضو هیات مدیره سازمان استان تا پنج سال پس از قطعیت حکم مجازات انتظامی درجه سه تا درجه پنج  ) و در جلسه واخواهی با توجه جلب رضایت شاکیان , رای درجه 5 ابقاء و تایید لکن میزان محرومیت از 5 سال به مدت 3 سال  کاهش یافت .

عدم رعایت الزامات مقررات ملی ساختمان و ضوابط خدمات مهندسی:
1-عدم انجام تعهدات به عنوان مسئول دفتر
2- خلف وعده مکرر  


 
تصویر شکایت کارفرماها                                                                 تصویر رای شورای انتظامی❄️ پیرو شکایت اداره کل راه و شهرسازی از ناظر معماری در خصوص موارد ذیل، رای درجه 2 (توبیخ کتبی و درج در پرونده ) صادر و ناظر ملزوم به گذراندن دوره آموزشی گزارش نویسی  ویژه ناظران گردید:

عدم رعایت الزامات مقررات ملی ساختمان و ضوابط خدمات مهندسی و قصور در انجام وظایف حرفه ای به شرح زیر (بازدید در مرحله اجرای نما)
1-عدم ارایه گزارشات تخلفات ساختمانی به شهرداری
2-عدم ارایه گزارش مراحل پیشرفت عملیات ساختمانی به شهرداری
3-عدم نظارت صحیح بر اجرای ساختمان مغایر با نقشه های مصوب ( افزایش زیزبنا و ایجاد پیش آمدگی)
4-عدم نظارت بر رعایت موارد ایمنی کارگاه (عدم محصور نمودن پرتگاهها و....) عدم نصب تابلو مشخصات پروژه
5- عدم نظارت بررعایت مبحث 19 .م .م .س (اجرای دیوارهای پیرامونی با بلوک سفالی تک جداره) 
تصویر شکایت کارفرما                                                                 تصویر رای شورای انتظامی❄️ پیرو شکایت اداره کل راه و شهرسازی از ناظر سازه در خصوص موارد ذیل، رای درجه ۳ صادر و ناظر به  ۶ ماه محرومیت موقت استفاده از پروانه محکوم گردید:

 ۱.  عدم رعایت الزامات و مقررات ملی ساختمان 
(وجود ترک در بتن سقف ها _ تایید کلیه نتایج بتن علیرغم اینکه در برخی موارد مقاومت های ۲۸ و ۹۰ روزه به حد نصاب نرسیده اند _ عدم انجام و ارائه گزارش آزمایش جوش _ عدم انجام تست های مربوط به میلگرد مصرفی _ اجرای زیر بنای مازاد بر نقشه های مصوب) 
تصویر شکایت کارفرما                                                                 تصویر رای شورای انتظامی❄️ پیرو شکایت کارفرما از ناظر مکانیک و ناظر سازه در خصوص موارد ذیل، برای ناظر مکانیک رای درجه ۳ صادر و ناظر به  ۳ ماه محرومیت موقت استفاده از پروانه و برای ناظر سازه رای درجه ۲ صادر  و ناظر به درج توبیخ کتبی در پرونده عضویت نظام مهندسی  محکوم گردید:

 ۱.عدم رعایت الزامات و مقررات ملی ساختمان 
تصویر شکایت کارفرما                                                                 تصویر رای شورای انتظامی❄️ پیرو شکایت اداره کل راه و شهرسازی از ناظر سازه در خصوص موارد ذیل، رای درجه ۳ صادر و ناظر به  ۳ ماه محرومیت موقت استفاده از پروانه محکوم گردید:

 ۱.  عدم انجام وظایف نظارتی 
۲.عدم حضور ناظر در زمان بتن ریزی و عدم نظارت بر اجرای صحیح آرمانوربندی و عدم نمونه برداری آزمایش بتن
 
تصویر شکایت کارفرما                                                                 تصویر رای شورای انتظامی❄️ پیرو شکایت کارفرما از ناظر سازه در خصوص موارد ذیل، رای درجه ۳ صادر و ناظر به  ۳ ماه محرومیت موقت استفاده از پروانه محکوم گردید:

 ۱. عدم انجام وظایف نظارتی

۲. نشست ساختمان


 
تصویر شکایت کارفرما                                                                 تصویر رای شورای انتظامی❄️ پیرو شکایت کارفرما از مهندس عضو سازمان در خصوص موارد ذیل، رای درجه 3  صادر و ناظر به  9 ماه ضبط و محرومیت موقت استفاده از پروانه اشتغال به کار محکوم گردید:

 ۱.فریب در جهت انعقاد قرارداد مدیریت پیمان (پیمانکاری پروژه) با کارفرما و متواری شدن پس از اخذ وجه 
تصویر شکایت کارفرما                                                                 تصویر رای شورای انتظامی❄️ پیرو شکایت سازمان و مهندسان از مسئول دفتر طراحی در خصوص موارد ذیل، رای درجه 4 صادر و ناظر به   سال ضبط و محرومیت موقت استفاده از پروانه اشتغال به کار محکوم گردید:

 ۱.تقاضای تخفیف از مهندسین ناظر جهت ارجاع کار
 
تصویر شکایت کارفرما                                                                 تصویر رای شورای انتظامی❄️ پیرو شکایت مالک یکی از واحدهای آپارتمانی از مهندس نقشه بردار پروژه در خصوص موارد ذیل، رای درجه ۳ صادر و ناظر به  ۳ ماه محرومیت موقت استفاده از پروانه محکوم گردید:

 ۱. ارائه گزارش کارشناسی (مختصات و محدوده پارکینگ) بدون رعایت مقررات مربوطه
 
تصویر شکایت کارفرما                                                                 تصویر رای شورای انتظامی❄️ پیرو شکایت اداره کل راه و شهرسازی از مهندس در خصوص موارد ذیل، رای درجه ۳ صادر و ناظر به ۳ ماه محرومیت موقت استفاده از پروانه محکوم گردید:

 ۱. تقبل کار بیش از ظرفیت 
تصویر شکایت کارفرما                                                                 تصویر رای شورای انتظامی❄️ پیرو شکایت کارفرما از ناظر سازه در خصوص موارد ذیل، رای درجه ۳ صادر و ناظر به  ۳ ماه محرومیت موقت استفاده از پروانه محکوم گردید:

 ۱. عدم مطابقت نقشه های اولیه و نقشه های چون ساخت با اجرا

۲. وجود ترک های خارج از  رواداری های مجاز


 
تصویر شکایت کارفرما                                                                 تصویر رای شورای انتظامی
 ❄️ پیرو شکایت مهندس عضو آزمایشگاه در خصوص موارد ذیل، رای درجه ۳ صادر و مسئول آزمایشگاه به  ۳ ماه محرومیت موقت استفاده از پروانه محکوم گردید:

 ۱. عدم انجام اقدامات مرتبط با خروج عضو از آزمایشگاه

۲. عدم تحویل پروانه به مهندس عضو

 
تصویر شکایت کارفرما                                                                 تصویر رای شورای انتظامی
 


❄️ پیرو شکایت سازمان نظام مهندسی ساختمان در خصوص موارد ذیل، رای درجه ۳ صادر و مسئول دفتر محکوم به 9 ماه محرومیت موقت استفاده از پروانه گردید:

 ۱. عدم انجام تعهدات دفتر جهت تهیه و تحویل نقشه ها به کارفرما پس از گذشت زمان طولانی
۲. خلف وعده های مکرر

۳ لطمه به اعتبار سازمان نظام مهندسی

 
تصویر شکایت کارفرما                                                                 تصویر رای شورای انتظامی
 ❄️پیرو شکایت کارفرما در خصوص موارد ذیل، رای درجه ۳ صادر و مهندس ناظرلوله کشی گاز محکوم به شش ماه محرومیت موقت استفاده از پروانه گردید:

 ۱. تایید نقشه های گازرسانی در وضعیت نا ایمن (لوله کشی گاز داخلی منزل بدون نصب درب و پنجره و اتمام نازک کاری صورت پذیرفته است)


 
تصویر شکایت کارفرما                                                                 تصویر رای شورای انتظامی
 ❄️پیرو شکایت کارفرما در خصوص موارد ذیل، رای درجه ۳ صادر و مهندس ناظر سازه محکوم به سه ماه محرومیت موقت استفاده از پروانه گردید:

 ۱. عدم نظارت ناظر در پروژه ساختمانی به جهت عدم حضور
۲. عدم نظارت ناظر در پروژه ساختمانی به جهت عبور لوله های تاسیساتی از ستونها

 
تصویر شکایت کارفرما                                                                 تصویر رای شورای انتظامی