کمیسیون تخصصی ترافیک دوره نهم

 
ردیف نام و نام خانوادگی سمت عکس
1 امیرمسعود رحیمی رئیس
2 سیدمهدی سجادی نایب رئیس
3 محمد جزونقی دبیر
4 فاطمه ریحانیان عضو اصلی
5 حسین ملکی عضو اصلی

«صورتجلسات کمیسیون تخصصی ترافیک -دوره نهم»
دریافت فایل مصوبات-شماره01
دریافت فایل مصوبات-شماره02
دریافت فایل مصوبات-شماره03