بخش حقوقی

 
پرسنل بخش حقوقی سازمان نظام مهندسی استان زنجان
ردیف نام و نام خانوادگی سمت تماس
1 ابراهیم باقری مسئول واحد حقوقی و شورای انتظامی 33049340
2 کارمند  واحد حقوقی 33049341