معرفی واحد ریاست


این واحد وظیفه تنسیق امور مختلف مرتبط با بخشهای ریاست، روابط عمومی، حقوقی و انفورماتیک سازمان را بر عهده دارد.واحد ریاست مشتمل بر بخشهای ریاست، روابط عمومی، حقوقی و انفورماتیک می باشد.