صورتجلسات کمیسیون هدایت و ارزیابی کارشناسان ماده 27

اولین صورتجلسه کمیسیون هدایت و ارزیابی کارشناسان ماده  27
دومین صورتجلسه کمیسیون هدایت و ارزیابی کارشناسان ماده 27
سومین صورتجلسه کمیسیون هدایت وارزیابی کارشناسان ماده 27
چهارمین صورتجلسه کمیسیون هدایت وارزیابی کارشناسان ماده 27
پنجمین صورتجلسه کمیسیون هدایت و ارزیابی کارشناسان ماده 27
ششمین صورتجلسه کمیسیون هدایت وارزیابی کارشناسان ماده 27
هفتمین صورتجلسه کمیسیون هدایت و ارزیابی کارشناسان ماده 27
هشتمین صورتجلسه کمیسیون هدایت وارزیابی کارشناسان ماده 27
 نهمین صورتجلسه کمیسیون هدایت و  ارزیابی کارشناسان ماده  27
 دهمین صورتجلسه کمیسیون هدایت و ارزیابی کارشناسان ماده  27
یازدهمین صورتجلسه کمیسیون هدایت و ارزیابی کارشناسان ماده 27
دوازدهمین صورتجلسه کمیسیون هدایت وارزیابی کارشناسان ماده 27
سیزدهمین صورتجلسه کمیسیون هدایت وارزیابی کارشناسان ماده 27
چهاردهمین صورتجلسه کمیسیون هدایت وارزیابی کارشناسان ماده 27
پانزدهمین صورتجلسه  کمیسیون هدایت و ارزیابی کارشناسان ماده 27
شانزدهمین صورتجلسه کمیسیون هدایت وارزیابی کارشناسان ماده 27