معرفی امور مالی

اهم وظایف امور مالی سازمان:

امور مالی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان مجری سیاستها و برنامه های مصوب کلی مجمع عمومی اعضاء و هیئت مدیره محترم سازمان در خصوص مسائل مالی و حسابرسی می باشد.
 
پرسنل امور مالی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان
 
ردیف نام و نام خانوادگی سمت اطلاعات تماس
1 محسن باقری مدیر امور مالی 33049300
2 فاطمه باباخانی کارشناس مسئول  مالی 33049301
3 جواد نجفی کارشناس مالی 33049302
4 رویا صفری کارشناس مالی 33049303
5 کارشناس مالی 33049304
6 علیرضا تیموری کارپرداز 33049411