معرفی واحد آموزش

اهم وظایف بخش آموزش:
  • نیازسنجی دوره های آموزشی و پیگیری و برگزاری دوره های آموزشی
  • برگزاری آزمون
  • صدور گواهینامه های پایان دوره
  • پیگیری دوره های کارکنان
 
پرسنل بخش آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان
 
ردیف نام و نام خانوادگی سمت اطلاعات تماس
1 ابراهیم باقری کارشناس مسئول آموزش 33049310
2 محمدرضا خطیبی کارشناس برنامه ریزی آموزشی و پژوهشی 33049311