ابلاغیه ها، بخشنامه ها، شیوه نامه ها

دفتر فنی
(1400.12.19) اصلاحیه دستورالعمل اصلاحی ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 27 قانون نظام مهندسی
(1400.11.07) ابلاغ ویرایش چهارم مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان
(1400.11.16) قراردادهای همسان اجرای ساختمان
قابل توجه مسئولین دفاتر
موارد مورد تصویب در جلسه مورخ 91/12/1
چک لیسـت منـاسـب سـازی سـاختمـانهـای عمـومـی
چک لیست نهایی الزامات طراحی فضای شهری برای معلولین (مناسب سازی)
واحد نظارت
تحویل گزارشات مرحله ای توسط مهندسین ناظر و مجریان ذیصلاح به واحد نظارت و کنترل
(1400.09.08) لزوم طراحی و اجرای سیستم های اعلام و اطفاء حریق در تمامی متراژها و گروه های واحد های صنعتی تولیدی
نقشه برداری
قابل توجه مهندسین نقشه برداردر خصوص تهیه پلان کد(کروکی)
شیوه نامه اجرایی برداشت و ترسیم نقشه تفکیک آپارتمان
دستورالعمل تفکیک آپارتمانها
 
واحد گاز
(1400.10.26) الزام نصب شیرهای خودکار قطع گاز در ساختمان های خاص مطابق بند 17-2-4 مبحث هفدهم مقررات ملی
(1400.09.02) رعایت الزامات مبحث 17 (الزام جانمایی کنتورها و تجهیزات گازسوز در نقشه های تاسیسات مکانیکی)
شیوه نامۀ اجرای تفاهم نامۀ گاز
شیوه نامۀ اجرای تفاهم نامۀ گاز فشار قوی
لزوم استعلام از اداره کل میراث فرهنگی قبل از صدور مجوز گازرسانی به محدوده بازار زنجان
لزوم نصب کنتور در جایی که در معرض جریان هوا باشد
موارد مهم در اجرای لوله کشی گاز 1
موارد مهم در اجرای لوله کشی گاز 2
واحد آب و فاضلاب
لیست لوازم مورد تایید مورد استفاده در انشعابات آب و فاضلاب
قابل توجه مهندسین مکانیک درخصوص لزوم نصب مخزن ذخیره و بوستر پمپ داخلی
واحد صدور پروانه  اشتغال به کار
دستورالعمل نحوه اعطای صلاحیت ارائه خدمات مهندسی کارشناسی موضوع ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
ابهامات دستورالعمل کمیسیون هم ارزی در خصوص رشته مکانیک
شیوه نامۀ اجرائی نحوه تمدید و ارتقاء
بررسی و تعیین وضعیت مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان دانشگاههای جامع علمی کاربردی
اصلاحیه دستورالعمل تعیین صلاحیت و صدور پروانه اشتغال به کار شرکت های فنی آزمایشگاهی
دستورالعمل نحوه فعالیت سازندگان مسکن و ساختمان
دستورالعمل نحوه فعالیت سازندگان مسکن و ساختمان(پیمان مدیریت)
شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر (موضوع مواد 14 و 15 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی  وکنترل ساختمان)
 شیوه نامه صدور پروانه اشتغال به کار  شرکت های مهندسان مشاور و پیمانکاران تشخیص صلاحیت شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور
 شیوه نامه تحکیم انظباط حرفه ای
سایر

(1401.06.20) اعلام ضوابط ابلاغی اخیر نظام فنی و اجرایی تا شهریور ماه 1401

بخشنامه تعارض منافع ( اجتناب از تکلف هم زمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض را فراهم می آورد)
دستورالعمل اجرایی گودبرداری های ساختمانی