شورای انتظامی دوره هشتم

اعضا شورای انتظامی دوره هشتم
ردیف نام و نام خانوادگی رشته مدرک تحصیلی سمت تماس عکس
1 سید امیرحسین بهشتی عمران دکترا رئیس شورا
2 فردین رومی عمران کارشناسی  نایب رئیس
3 علی عسگری عمران کارشناسی دبیر
4 مشهود خداوردی عمران کارشناسی ارشد عضو اصلی
5 عطاءاله محبوبی حقوق  کارشناسی ارشد نماینده دادگستری و عضو اصلی