شورای انتظامی دوره نهم

اعضا شورای انتظامی دوره نهم
ردیف نام و نام خانوادگی رشته مدرک تحصیلی سمت تماس عکس
1 فرید عطائی عمران کارشناسی رئیس شورا
2 جواد یوسفی عمران کارشناسی  نایب رئیس
3 محمود بزرگمهر  اصل عمران کارشناسی ارشد دبیر
4 غلامرضا نظریان مکانیک کارشناسی عضو اصلی
5 عطاءاله محبوبی حقوق  کارشناسی ارشد نماینده دادگستری و عضو اصلی