بازرسان

ردیف نام و نام خانوادگی رشته سمت تماس عکس
1 مهندس علیرضا اوجاقلو عمران بازرس اصلی
2 مهندس نیما ظهیریان عمران بازرس اصلی
3 مهندس محمد محمدی عمران بازرس اصلی