بازرسان قانونی دوره دهم

بازرسان قانونی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان در دوره دهم
تاریخ شروع فعالیت 1403/02/01
ردیف نام و نام خانوادگی رشته سمت تماس عکس
1 مهندس حسن احمدی عمران بازرس اصلی h_ahmadi55@yahoo.com
2 مهندس ارشد ایده لوئی عمران بازرس اصلی
3 مهندس نیما ظهیریان عمران بازرس اصلی nima.zahirian@gmail.com