هیأت مدیره دوره ششم

شرح وظایف هیات مدیره
 
 
نام و نام خانوادگی رشته مدرک تحصیلی سمت تماس رزومه
ابراهیم زادتوت آغاج شهرسازی کارشناسی ارشد رئیس سازمان
و رئیس هیأت مدیره
eb_toot@yahoo.com
حسن مجتبی زاده عمران کارشناسی نایب رئیس اول H_mojtabazadeh@yahoo.com
علیرضا رسولی عمران کارشناسی ارشد
شهرسازی
نایب رئیس دوم Alirezarasouli1101@yahoo.com
رامین کیامهر نقشه برداری دکتری دبیر هیأت مدیره Ramin@znu.ac.ir
احد محمدی معماری کارشناسی ارشد عضو اصلی Ahadmohammadi@rocketmail.com
یداله علی آبادی برق کارشناسی عضو اصلی ya.aliabadi@gmail.com
سعید عباسی عمران دکتری عضو اصلی Abbasi.Saeed@Znu.ac.ir
یحیی نصیرا عمران دکتری عضو اصلی Yahya.nassira@yahoo.com
سید زهیر ترابی مکانیک کارشناسی عضو اصلی
 
 

گزیده ای از مصوبات هیات مدیره دوره ششم

جلسه هیأت مدیره شماره 101
جلسه هیأت مدیره شماره 102
جلسه هیآت مدیره شماره 103

جلسه هیأت مدیره شماره 104
جلسه هیأت مدیره شماره 105
جلسه هیأت مدیره شماره 106
جلسه هیأت مدیره شماره 107
جلسه هیأت مدیره شماره 108
جلسه هیأت مدیره شماره 109
جلسه هیأت مدیره شماره 110
جلسه هیأت مدیره شماره 111
جلسه هیأت مدیره شماره 112
جلسه هیأت مدیره شماره 113
جلسه هیأت مدیره شماره 114
جلسه هیأت مدیره شماره 115
جلسه هیأت مدیره شماره 116
جلسه هیأت مدیره شماره 117
جلسه هیأت مدیره شماره 118
جلسه هیأت مدیره شماره 119
جلسه هیأت مدیره شماره 120
جلسه هیأت مدیره شماره 121
جلسه هیأت مدیره شماره 122
جلسه هیأت مدیره شماره 123
جلسه هیأت مدیره شماره 124
جلسه هیأت مدیره شماره 125
جلسه هیأت مدیره شماره 126
جلسه هیأت مدیره شماره 127
جلسه هیأت مدیره شماره 128
جلسه هیأت مدیره شماره 129
جلسه هیأت مدیره شماره 130

جلسه هیأت مدیره شماره 131
جلسه هیأت مدیره شماره 132
جلسه هیأت مدیره شماره 133
جلسه هیأت مدیره شماره 134
جلسه هیأت مدیره شماره 135
جلسه هیأت مدیره شماره 136
جلسه هیأت مدیره شماره 137
جلسه هیأت مدیره شماره 138
جلسه هیأت مدیره شماره 139
جلسه هیأت مدیره شماره 140
جلسه هیأت مدیره شماره 141
جلسه هیأت مدیره شماره 142
جلسه هیأت مدیره شماره 143
جلسه هیأت مدیره شماره 144
جلسه هیأت مدیره شماره 145
جلسه هیأت مدیره شماره 146
جلسه هیأت مدیره شماره 147
جلسه هیأت مدیره شماره 148
جلسه هیأت مدیره شماره 149
جلسه هیأت مدیره شماره 150
جلسه هیأت مدیره شماره 151
جلسه هیأت مدیره شماره 152
جلسه هیأت مدیره شماره 153
جلسه هیأت مدیره شماره 154
جلسه هیأت مدیره شماره 155
جلسه هیأت مدیره شماره 156
جلسه هیأت مدیره شماره 157
جلسه هیأت مدیره شماره 158
جلسه هیأت مدیره شماره 159
جلسه هیأت مدیره شماره 160
جلسه هیأت مدیره شماره 161
جلسه هیأت مدیره شماره 162
جلسه هیأت مدیره شماره 163
جلسه هیأت مدیره شماره 164
جلسه هیأت مدیره شماره 165
جلسه هیأت مدیره شماره 166
جلسه هیأت مدیره شماره 167
جلسه هیأت مدیره شماره 168
جلسه هیأت مدیره شماره 169
جلسه هیأت مدیره شماره 170
جلسه هیأت مدیره شماره 171
جلسه هیأت مدیره شماره 172
جلسه هیأت مدیره شماره 173
جلسه هیأت مدیره شماره 174
جلسه هیأت مدیره شماره 175
جلسه هیأت مدیره شماره 176
جلسه هیأت مدیره شماره 177
جلسه هیأت مدیره شماره 178
جلسه هیأت مدیره شماره 179
جلسه هیأت مدیره شماره 180
جلسه هیأت مدیره شماره 181