هیأت مدیره دوره هفتم

نام و نام خانوادگی رشته مدرک تحصیلی سمت تماس رزومه
حسن مجتبی زاده عمران کارشناسی ارشد
رئیس سازمان
و رئیس هیأت مدیره
H_mojtabazadeh@yahoo.com
علی غضنفریان مکانیک کارشناسی ارشد نایب رئیس اول ali.ghazanfarian@gmail.com
قادر باقری

 
عمران کارشناسی ارشد نایب رئیس دوم bagheri_gh12@yahoo.com

 
حمزه علی احمدی نقشه برداری کارشناسی دبیر h_ahmady_1970@yahoo.com
مصطفی تیموری برق کارشناسی ارشد خزانه دار
زهره ترابی معماری دکترا عضو اصلی zohrehtoraby@yahoo.com
هومن ثبوتی معماری دکترا عضو اصلی soboutihooman@yahoo.com
اصغر رسولی عمران دکترا عضو اصلی asrasouli@yahoo.com
علیرضا رسولی عمران کارشناسی ارشد
شهرسازی
عضو اصلی Alirezarasouli1101@yahoo.com
ابراهیم زادتوت آغاج شهرسازی کارشناسی ارشد عضو اصلی eb_toot@yahoo.com
یحیی نصیرا عمران دکترا عضو اصلی
مصوبات و اعضاء هیات مدیره دوره ششم

گزیده ای از مصوبات هیات مدیره دوره هفتم:
 
جلسه هیأت مدیره شماره 1
جلسه هیأت مدیره شماره 2
جلسه هیأت مدیره شماره 3
جلسه هیأت مدیره شماره 4
جلسه هیأت مدیره شماره 5
جلسه هیأت مدیره شماره 6
جلسه هیأت مدیره شماره 7
جلسه هیأت مدیره شماره 8
جلسه هیأت مدیره شماره 9
جلسه هیأت مدیره شماره10
جلسه هیأت مدیره شماره11
جلسه هیأت مدیره شماره12
جلسه هیأت مدیره شماره13
جلسه هیأت مدیره شماره14
جلسه هیأت مدیره شماره15
جلسه هیأت مدیره شماره16
جلسه هیأت مدیره شماره17
جلسه هیأت مدیره شماره18
جلسه هیأت مدیره شماره19
جلسه هیأت مدیره شماره20
جلسه هیأت مدیره شماره21
جلسه هیأت مدیره شماره22
جلسه هیأت مدیره شماره23
جلسه هیأت مدیره شماره24
جلسه هیأت مدیره شماره25
جلسه هیأت مدیره شماره26
جلسه هیأت مدیره شماره27
جلسه هیأت مدیره شماره28
جلسه هیأت مدیره شماره29
جلسه هیأت مدیره شماره30
جلسه هیأت مدیره شماره31
جلسه هیأت مدیره شماره32
جلسه هیأت مدیره شماره33
جلسه هیأت مدیره شماره34
جلسه هیأت مدیره شماره35
جلسه هیأت مدیره شماره36
جلسه هیأت مدیره شماره37
جلسه هیأت مدیره شماره38
جلسه هیأت مدیره شماره39
جلسه هیأت مدیره شماره40
جلسه هیأت مدیره شماره41
جلسه هیأت مدیره شماره42
جلسه هیأت مدیره شماره43
جلسه هیأت مدیره شماره44
جلسه هیأت مدیره شماره45
جلسه هیأت مدیره شماره46
جلسه هیأت مدیره شماره47
جلسه هیأت مدیره شماره48
جلسه هیأت مدیره شماره49
جلسه هیأت مدیره شماره50
جلسه هیأت مدیره شماره51
جلسه هیأت مدیره شماره52
جلسه هیأت مدیره شماره53
جلسه هیأت مدیره شماره54
جلسه هیأت مدیره شماره55
جلسه هیأت مدیره شماره56
جلسه هیأت مدیره شماره57
جلسه هیأت مدیره شماره58
جلسه هیأت مدیره شماره59
جلسه هیأت مدیره شماره60
جلسه هیأت مدیره شماره61
جلسه هیأت مدیره شماره62
جلسه هیأت مدیره شماره63
جلسه هیأت مدیره شماره64
جلسه هیأت مدیره شماره65
جلسه هیأت مدیره شماره66
جلسه هیأت مدیره شماره67
جلسه هیأت مدیره شماره68
جلسه هیأت مدیره شماره69
جلسه هیأت مدیره شماره70
جلسه هیأت مدیره شماره71
جلسه هیأت مدیره شماره72
جلسه هیأت مدیره شماره73
جلسه هیأت مدیره شماره74
جلسه هیأت مدیره شماره75
جلسه هیأت مدیره شماره76
جلسه هیأت مدیره شماره77
جلسه هیأت مدیره شماره78
جلسه هیأت مدیره شماره79
جلسه هیأت مدیره شماره80
جلسه هیأت مدیره شماره81
جلسه هیأت مدیره شماره82
جلسه هیأت مدیره شماره83
جلسه هیأت مدیره شماره84
جلسه هیأت مدیره شماره85
جلسه هیأت مدیره شماره86
جلسه هیأت مدیره شماره87
جلسه هیأت مدیره شماره88
جلسه هیأت مدیره شماره89
جلسه هیأت مدیره شماره90
جلسه هیأت مدیره شماره91
جلسه هیأت مدیره شماره92
جلسه هیأت مدیره شماره93
جلسه هیأت مدیره شماره94
جلسه هیأت مدیره شماره95
جلسه هیأت مدیره شماره96
جلسه هیأت مدیره شماره97
جلسه هیأت مدیره شماره98
جلسه هیأت مدیره شماره99
جلسه هیأت مدیره شماره100
جلسه هیأت مدیره شماره101
جلسه هیأت مدیره شماره102
جلسه هیأت مدیره شماره103
جلسه هیأت مدیره شماره104
جلسه هیأت مدیره شماره105
جلسه هیأت مدیره شماره106
جلسه هیأت مدیره شماره107
جلسه هیأت مدیره شماره108
جلسه هیأت مدیره شماره109
جلسه هیأت مدیره شماره110
جلسه هیأت مدیره شماره111
جلسه هیأت مدیره شماره112
جلسه هیأت مدیره شماره113
جلسه هیأت مدیره شماره114
جلسه هیأت مدیره شماره115
جلسه هیأت مدیره شماره116
جلسه هیأت مدیره شماره117
جلسه هیأت مدیره شماره118
جلسه هیأت مدیره شماره119
جلسه هیأت مدیره شماره120
جلسه هیأت مدیره شماره121
جلسه هیأت مدیره شماره122
جلسه هیأت مدیره شماره123
جلسه هیأت مدیره شماره124
جلسه هیأت مدیره شماره125
جلسه هیأت مدیره شماره126
جلسه هیأت مدیره شماره127
جلسه هیأت مدیره شماره128
جلسه هیأت مدیره شماره129
جلسه هیأت مدیره شماره130
جلسه هیأت مدیره شماره131
جلسه هیأت مدیره شماره132
جلسه هیأت مدیره شماره133
جلسه هیأت مدیره شماره134
جلسه هیأت مدیره شماره135
جلسه هیأت مدیره شماره136
جلسه هیأت مدیره شماره137
جلسه هیأت مدیره شماره138
جلسه هیأت مدیره شماره139
جلسه هیأت مدیره شماره140
جلسه هیأت مدیره شماره141
جلسه هیأت مدیره شماره142
جلسه هیأت مدیره شماره143
جلسه هیأت مدیره شماره144
جلسه هیأت مدیره شماره145
جلسه هیأت مدیره شماره146
جلسه هیأت مدیره شماره147
جلسه هیأت مدیره شماره148
جلسه هیأت مدیره شماره149
جلسه هیأت مدیره شماره150

جلسه هیأت مدیره شماره151
جلسه هیأت مدیره شماره152
جلسه هیأت مدیره شماره153
جلسه هیأت مدیره شماره154
جلسه هیأت مدیره شماره155
جلسه هیأت مدیره شماره156
جلسه هیأت مدیره شماره157