فرم های نظارت

جهت دریافت فرم های نظارت لطفا کلیک نمایید.


سازه:


معماری:


تاسیسات مکانیکی(قدیم):

 

تاسیسات مکانیکی(جدید) : با الزام برای نقشه های تأیید شده در سال 1402

 


تاسیسات برقی (قدیم):


تاسیسات برقی(جدید):


پایان عملیات/ گزارش تخلف/ تمدید یا انصراف از نظارت:


نقشه برداری:

مجری:فرمهای ناظر هماهنگ کننده:
فرمهای نظارت قدیمی:

 اعلام نام و برند مصالح استاندارد استفاده شده در ساخت و سازها توسط ناظران طبق فرم مربوطه: