هیئت مدیره دوره نهم

نام و نام خانوادگی رشته مدرک تحصیلی سمت تماس
فریدون زینعلی عمران دکترا
رئیس سازمان
و رئیس هیأت مدیره
حمیدرضا اسلامی عمران کارشناسی ارشد نایب رئیس اول
محسن کاظمی راد عمران کارشناسی ارشد (نایب رئیس دوم)
سعید نظری مکانیک کارشناسی ارشد دبیر
حسین اسکندری عمران کارشناسی ارشد خزانه دار
مصطفی تیموری برق کارشناسی ارشد عضو اصلی
علی رحمانپور زنجانی معماری دکترا عضو اصلی
سرور رحیما زنجانی معماری دکترا عضو اصلی
محمدرضا دلجوئی عمران کارشناسی عضواصلی
حمید شعبان زاده عمران دکترا عضو اصلی
حامد نظری معماری کارشناسی ارشد عضو اصلی
«مصوبات هیات مدیره  -دوره نهم»

01 جلسه هیئت مدیره 02  جلسه هیئت مدیره 03 جلسه هیئت مدیره 04  جلسه هیئت مدیره 05 جلسه هیئت مدیره 06 جلسه هیئت مدیره 07 جلسه هیئت مدیره 08 جلسه هیئت مدیره 09 جلسه هیئت مدیره 10 جلسه هیئت مدیره
11 جلسه هیئت مدیره 12 جلسه هیئت مدیره 13 جلسه هیئت مدیره 14 جلسه هیئت مدیره 15 جلسه هیئت مدیره 16 جلسه هیئت مدیره 17 جلسه هیئت مدیره 18 جلسه هیئت مدیره 19 جلسه هیئت مدیره 20 جلسه هیئت مدیره
21 جلسه هیئت مدیره 22 جلسه هیئت مدیره 23 جلسه هیئت مدیره 24 جلسه هیئت مدیره 25 جلسه هیئت مدیره 26 جلسه هیئت مدیره 27 جلسه هیئت مدیره 28 جلسه هیئت مدیره 29 جلسه هیئت مدیره 30 جلسه هیئت مدیره
31 جلسه هیئت مدیره 32 جلسه هیئت مدیره 33 جلسه هیئت مدیره 34 جلسه هیئت مدیره 35 جلسه هیئت مدیره 36 جلسه هیئت مدیره 37 جلسه هیئت مدیره 38 جلسه هیئت مدیره 39 جلسه هیئت مدیره
  • 20 آبان 1400
  • مدير سايت
  • 4724
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2023