هیئت مدیره دوره نهم

نام و نام خانوادگی رشته مدرک تحصیلی سمت تماس
فریدون زینعلی عمران دکترا
رئیس سازمان
و رئیس هیأت مدیره
حمیدرضا اسلامی عمران کارشناسی ارشد نایب رئیس اول
محسن کاظمی راد عمران کارشناسی ارشد (نایب رئیس دوم)
سعید نظری مکانیک کارشناسی ارشد دبیر
حسین اسکندری عمران کارشناسی ارشد خزانه دار
مصطفی تیموری برق کارشناسی ارشد عضو اصلی
علی رحمانپور زنجانی معماری دکترا عضو اصلی
سرور رحیما زنجانی معماری دکترا عضو اصلی
محمدرضا دلجوئی عمران کارشناسی عضواصلی
حمید شعبان زاده عمران دکترا عضو اصلی
حامد نظری معماری کارشناسی ارشد عضو اصلی
«مصوبات هیات مدیره  -دوره نهم»

01 جلسه هیئت مدیره 02  جلسه هیئت مدیره 03 جلسه هیئت مدیره 04  جلسه هیئت مدیره 05 جلسه هیئت مدیره 06 جلسه هیئت مدیره 07 جلسه هیئت مدیره 08 جلسه هیئت مدیره 09 جلسه هیئت مدیره 10 جلسه هیئت مدیره
11 جلسه هیئت مدیره 12 جلسه هیئت مدیره 13 جلسه هیئت مدیره 14 جلسه هیئت مدیره 15 جلسه هیئت مدیره 16 جلسه هیئت مدیره 17 جلسه هیئت مدیره 18 جلسه هیئت مدیره 19 جلسه هیئت مدیره 20 جلسه هیئت مدیره
21 جلسه هیئت مدیره 22 جلسه هیئت مدیره 23 جلسه هیئت مدیره 24 جلسه هیئت مدیره 25 جلسه هیئت مدیره 26 جلسه هیئت مدیره 27 جلسه هیئت مدیره 28 جلسه هیئت مدیره 29 جلسه هیئت مدیره 30 جلسه هیئت مدیره
31 جلسه هیئت مدیره 32 جلسه هیئت مدیره 33 جلسه هیئت مدیره 34 جلسه هیئت مدیره 35 جلسه هیئت مدیره 36 جلسه هیئت مدیره 37 جلسه هیئت مدیره 38 جلسه هیئت مدیره 39 جلسه هیئت مدیره 40 جلسه هیئت مدیره
41 جلسه هیئت مدیره 42 جلسه هیئت مدیره 43 جلسه هیئت مدیره 44 جلسه هیئت مدیره 45 جلسه هیئت مدیره 46جلسه هیئت مدیره 47 جلسه هیئت مدیره 48 جلسه هیئت مدیره 49 جلسه هیئت مدیره 50 جلسه هیئت مدیره
51 جلسه هیئت مدیره 52 جلسه هیئت مدیره 53 جلسه هیئت مدیره 54 جلسه هیئت مدیره 55 جلسه هیئت مدیره 56 جلسه هیئت مدیره 57جلسه هیئت مدیره 58جلسه هیئت مدیره 59جلسه هیئت مدیره 60جلسه هیئت مدیره
61جلسه هیئت مدیره 62جلسه هیئت مدیره 63جلسه هیئت مدیره 64جلسه هیئت مدیره 65جلسه هیئت مدیره 66جلسه هیئت مدیره 67جلسه هیئت مدیره 68جلسه هیئت مدیره 69جلسه هیئت مدیره 70جلسه هیئت مدیره
  • 20 آبان 1400
  • مدير سايت
  • 6881
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2023